مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش و سازندگی | سال:1387 | دوره:21 | شماره:ویژه نامه (زراعت و باغبانی) | صفحه شروع:43 | صفحه پایان:51

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

220

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، کیفیت و بهره وری مصرف آب سه رقم انگور

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 51

چکیده

 به منظور بررسی اثرات مقادیر مختلف آب آبیاری بر روی صفات کمی و کیفی و بهره وری مصرف آب چند رقم انگور تجارتی در استان آذربایجان غربی, این تحقیق در قالب طرح استریپ بلوک با پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار روی سه رقم انگور تربیت شده با سیستم کوردون اجرا شد. تیمارهای آبیاری در طی سال های 84-1383 در سه سطح شامل آبیاری کامل, %25 کم آبیاری و %50 کم آبیاری با سیستم آبیاری قطره ای روی ارقام انگور کشمشی سفید, بی دانه قرمز و حسینی اعمال گردید. در زمان رسیدن میوه ها صفات مختلف شامل وزن, طول و عرض حبه ها, طول و عرض خوشه و صفات کیفی میوه شامل مواد جامد محلول, اسیدیته قابل تیتراسیون, pH و حجم آب میوه و عملکرد اندازه گیری و ثبت شدند. نتایج تجزیه مرکب داده ها نشان داد که اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی شامل حجم آب میوه, وزن حبه, طول خوشه, عرض خوشه, وزن خوشه, رشد رویشی سالیانه و عملکرد اختلاف معنی دار داشت. بیشترین و کمترین میزان عملکرد میوه به ترتیب در تیمار آبیاری کامل و تیمار تامین %50 نیاز آبی حاصل شد. ولی اثر %25 کم آبیاری در کاهش عملکرد معنی دار نبود. با اعمال کم آبیاری میزان آب میوه, وزن حبه و ابعاد حبه کاهش یافت. مصرف آب در تیمارهای 100, 75 و 50 درصد تامین نیاز آبی به ترتیب 4086, 3064 و 2043 مترمکعب در هکتار بود. شاخص بهره وری مصرف آب در آبیاری کامل 2.67 کیلوگرم انگور به ازای یک متر مکعب آب آبیاری بود و در تیمارهای %75 و %50 نیاز آبی گیاه به ترتیب 3.49 و 3.72 کیلوگرم انگور به ازای یک مترمکعب آب آبیاری شد. لذا به منظور افزایش بهره وری مصرف آب در تاکستان های استان, ضمن حصول حداکثر عملکرد, اعمال %25 کم آبیاری قابل توصیه می باشد. با کاهش %25 در مصرف آب بهره وری مصرف آب %30.7 افزایش یافته و عملکرد بدون کاهش معنی دار در حدود %2 نسبت به آبیاری کامل کاهش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID