مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

350

دانلود:

68

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین ایمنی ترافیک و رشد اقتصادی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 117

چکیده

 حوادث جاده ای و تلفات ناشی از آن یکی از چالش های کنونی جوامع بشری است که هزینه های اقتصادی زیادی را بر اقتصاد برخی کشورها تحمیل نموده است. در مقایسه بین کشورها از جنبه توسعه یافتگی, بیشتر قربانیان این بحران را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند, متاسفانه کشور ایران در قالب این کشورها قرار دارد. مبانی تئوریکی بیان می کند که در این ارتباط بین ایمنی ترافیک و رشد اقتصادی کشورها رابطه ای وجود دارد که در مراحل اولیه با رشد اقتصادی, تلفات ترافیکی رشد پیدا خواهد کرد ولی پس از رسیدن به یک سطح نسبتا آستانه ای از رشد اقتصادی, نرخ تلفات ترافیکی کاهش پیدا خواهد کرد.هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین تصادفات جاده ای با شاخص های اقتصادی موتر بر آن در چارچوب نظریات کوزنتس می باشد. نتایج این بررسی نشان می دهد که بین درآمد سرانه و تصادفات جاده ای رابطه ای به شکل U معکوس وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که سرمایه گذاری در زیرساخت های جاده ای, ایمن سازی خودروها و ترفیع آموزش فرهنگ ترافیک, در کاهش حوادث جاده ای تاثیر بسزایی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی