مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

799

دانلود:

307

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر اعتبارات بانکی بر صادرات غیرنفتی بخش های صنعت و کشاورزی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 17

چکیده

 در اقتصادهای پیشرفته, توسعهیافتگی یک کشور رابطه مستقیمی با حجم روابط تجاری بین المللی آن کشور دارد. بنابراین توسعه صادرات و تحصیل درآمد ارزی در سرلوحه اهداف سیاستگزاران اقتصادی کشورها قرار دارد. این مهم حاصل نخواهد شد مگر با برنامه-ریزی دقیق و هموارسازی زیرساختهای تولیدی کشور که در این بین نقش بانکها به عنوان یکی از تامین کنندگان سرمایه در ایران مهم میباشد. براین اساس, سوال اصلی در مقاله حاضر این است که در ایران تاثیر اعتبارات بانکی بر صادرات غیرنفتی دو بخش صنعت و کشاورزی چگونه است؟ برای تحلیل و پاسخگویی به سوال فوق با استفاده از روش همانباشتگی یوهانسن و دادههای سری زمانی مربوط به سالهای 1352 تا 1391 اقتصاد ایران, تاثیر اعتبارات بر صادرات بررسی شده است. نتایج حاصل از روابط بلندمدت, بیانگر آن است که اعتبارات بانکی بخشهای صنعت و کشاورزی بر صادرات آنها تاثیر مثبت و معنیداری دارد. میزان این تاثیرگذاری در بلندمدت برای بخش صنعت برابر با 28/0و برای بخش کشاورزی مقدار 32/0 میباشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  منصف، عبدالعلی، توکلی، اکبر، و احمدی اشکفتکی، حمیده. (1396). تاثیر اعتبارات بانکی بر صادرات غیرنفتی بخش های صنعت و کشاورزی در ایران. اقتصاد کاربردی، 7(21 )، 1-17. SID. https://sid.ir/paper/201994/fa

  Vancouver: کپی

  منصف عبدالعلی، توکلی اکبر، احمدی اشکفتکی حمیده. تاثیر اعتبارات بانکی بر صادرات غیرنفتی بخش های صنعت و کشاورزی در ایران. اقتصاد کاربردی[Internet]. 1396؛7(21 ):1-17. Available from: https://sid.ir/paper/201994/fa

  IEEE: کپی

  عبدالعلی منصف، اکبر توکلی، و حمیده احمدی اشکفتکی، “تاثیر اعتبارات بانکی بر صادرات غیرنفتی بخش های صنعت و کشاورزی در ایران،” اقتصاد کاربردی، vol. 7، no. 21 ، pp. 1–17، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/201994/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی