مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

242

دانلود:

127

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش واسطه ای باورهای هوشی در تاثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دبیرستان

صفحات

 صفحه شروع 130 | صفحه پایان 151

چکیده

خودناتوان سازی پیامدهای زیادی دارد و اثرات نامطلوبی بر نظام آموزشی هر کشوری وارد می کند. هدف این پژوهش, بررسی اثر واسطه ای باورهای هوشی در رابطه الگوهای ارتباطی خانواده (متغیر پیش بین) و خودناتوان سازی تحصیلی (متغیر ملاک) دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر شیراز است. با این هدف, 400 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شده اند و پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (فیتزپاتریک و ریچی, 1994), مقیاس خودناتوان سازی (رادوالت و جونز, 1982) و مقیاس باورهای هوشی (دوپیرات و مارینه, 2005) را تکمیل کرده اند. داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و بر اساس روش بارون و کنی (1986) تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که جهت گیری گفت و شنود به صورت منفی (b=-0.15, P<006) جهت گیری همنوایی به صورت مثبت (b=0.18, P<0.001) بر خودناتوان سازی اثر مستقیم دارند. همچنین جهت گیری گفت و شنود از طریق واسطه گری باورهای هوشی افزایشی و جهت گیری همنوایی از طریق واسطه گری باورهای هوشی ذاتی بر خودناتوان سازی اثر غیرمستقیم دارند. باورهای هوشی ذاتی به صورت منفی و باورهای هوشی افزایشی به صورت مثبت خودناتوان سازی را پیش بینی می کنند. باورهای هوشی نقش واسطه ای در این میان ایفا می کند؛ اما علاوه بر الگوهای ارتباطی خانواده, احتمالا عوامل دیگری مانند عوامل مربوط به مدرسه و معلمان نیز بر باورهای هوشی تاثیر دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی