مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

155

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مداخلات چند بعدی انگیزشی - رفتاری برانگیزه پیشرفت، عملکرد و انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم

صفحات

 صفحه شروع 92 | صفحه پایان 109

چکیده

 هدف از اجرای پژوهش بررسی تاثیر مداخلات چند بعدی انگیزشی - رفتاری بر عملکرد و انگیزه تحصیلی بود. از یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه هفتم مقطع متوسطه اول دبیرستان های دولتی شهر سمنان در سال تحصیلی 92-93 بودند. شرکت کنندگان 72 دانش آموز (38 نفر کنترل و 34 نفر آزمایش) دختر پایه اول متوسطه اول شهر سمنان بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. مولفه های رفتاری در 12 جلسه آموزش داده شد. همه آنها پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) و پرسشنامه چند عاملی انگیزش تحصیلی سمنان (پورآقا و طالع پسند, 1393) را تکمیل کردند. داده ها با مدل تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته ها نشان داد مداخله انگیزشی - رفتاری بر مولفه های برنامه ریزی, مدیریت تکلیف و پافشاری اثر بخش بود. افزون برآن, مداخلات چند بعدی انگیزشی بر نمره کل عملکرد, سخت کوشی و اعتماد اثر معنادار داشت. مداخله انگیزشی - رفتاری برای افزایش انگیزش و عملکرد در مدارس کارامد بوده و استفاده از آن توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی