مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

510

دانلود:

225

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودپنداره تحصیلی در اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 91

چکیده

 هدف این پژوهش, بررسی نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودپنداره تحصیلی در اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم و ششم شهرستان ثلاث باباجانی است. روش پژوهش همبستگی (تحلیل مسیر) بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان پایه پنجم و ششم دبستان شهرستان ثلاث باباجانی (420) نفر است که باتوجه به جدول مورگان و با روش تصادفی طبقه ای 210 نفر برای نمونه (100 پسر و 110 دختر) انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه, خودپنداره تحصیلی و اشتیاق تحصیلی استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که کیفیت زندگی هم به طور مستقیم (b=0.519) و هم به طور غیرمستقیم (b=0.281) از طریق خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی تاثیر می گذارد. همچنین خودپنداره تحصیلی به طور مستقیم بر اشتیاق تحصیلی (b=0.347) تاثیر می گذارد. بهترین مسیر برای پیش بینی اشتیاق تحصیلی, مسیر کیفیت زندگی در مدرسه به اشتیاق تحصیلی بوده است. بنابراین, می توان نتیجه گرفت که کیفیت زندگی در مدرسه و خودپنداره تحصیلی از متغیرهای مهم و مرتبط با تحصیل دانش آموزان هستند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی