مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

185

دانلود:

105

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه مشخصات مریستیک شاه میگو آب شیرین زیر گونه Astacus leptodactylus leptodactylus در زیستگاه های تالاب انزلی و سدارس

صفحات

 صفحه شروع 171 | صفحه پایان 180

چکیده

 شاه میگو آب شیرین با نام علمی Astacus leptodactylus یکی از آبزیان مهم اقتصادی می باشد که زیر گونه A. l. eichwaldi در آبهای جنوبی دریای خزر سواحل استان گیلان و زیرگونه A. l. leptodactylus در برخی از زیستگاه های آب شیرین از جمله تالاب انزلی و سدارس یافت می شود. پروژه بررسی جمعیت های شاه میگو با استفاده از نشانگرهای مولکولی و مشخصات مورفومتریک و مریستیک در سال 1381 انجام شد. این مقاله به تفاوت های مشخصات مریستیک مشاهده شده بین نمونه های جمعیت موجود در تالاب انزلی و سدارس می پردازد. در این تحقیق بیست مشخصه مریستیک مورد بررسی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از آنالیز تابع تشخیص, تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج آنها نمونه های تالاب انزلی و سدارس در 2 مشخصه مریستیک اختلاف داشتند. این مشخصات شامل تعداد خارهای کنار کاراپاس و خارهای روی اولین پای حرکتی بود. همچنین در جمعیت تالاب انزلی کناره روستروم دارای انحنا بود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.