video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,096

دانلود:

332

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه مورفومتری غدد لنفاوی پیش کتفی، پیش رانی و پس زانوئی در شتر یک کوهانه (Camelus dromedarius)

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 52

چکیده

 در این تحقیق مجموعا تعداد 121 عدد غده لنفاوی پیش کتفی, پیش رانی و پس زانوئی از سمت راست و چپ به طور تصادفی از شترهای یک کوهانه نر بالغ و سالم کشتار شده در کشتارگاه صنعتی مشهد جمع آوری شد.سپس مورفومتری هر کدام از غدد شامل طول, عرض, قطر, وزن, حجم و دانسیته اندازه گیری و میانگین و انحراف معیار داده ها مشخص گردید. نتایج نشان داد که موقعیت این غدد در شتر مشابه با گاو می باشد, از لحاظ شکلی غدد لنفاوی پیش کتفی و پیش رانی بیضی شکل و کشیده و غده لنفاوی پس زانوئی گرد می باشد. میانگین طول, عرض و قطر غده لنفاوی پیش کتفی راست 9.18, 3.57, 2.09 سانتی متر, غده لنفاوی پیش کتفی چپ 9.27, 3.72, 2.32 سانتی متر, غده لنفاوی پیش رانی راست 9.51, 3.9, 2.71 سانتی متر, غده لنفاوی پیش رانی چپ 8.13, 3.36, 3.3 سانتی متر, غده لنفاوی پس زانوئی راست 4.31, 3.27, 2.27 سانتی متر و غده لنفاوی پس زانوئی چپ 4.62, 3.33, 2.35 سانتی متر اندازه گیری شد .از بین غدد لنفاوی ذکر شده غده لنفاوی پیش رانی راست طویل ترین, عریض ترین و قطورترین (9.51, 3.9, 2.71 سانتی متر) غده است که دارای وزن و حجم (48.8 گرم, 52.62 سانتی مترمکعب) بیشتری نیزمی باشد و کمترین طول, عرض و قطر بترتیب مربوط به غدد پس زانوی راست, پس زانوئی چپ و پیش کتفی راست می باشد. کمترین حجم و وزن به ترتیب در غدد لنفاوی پس زانوئی راست و پیش رانی راست مشاهده شد. اطلاعات بدست آمده می تواند در علوم آناتومی, بهداشت و بازرسی گوشت و طب داخلی دامپزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  راجی، احمدرضا، و فیض بخش، حامد. (1389). مطالعه مورفومتری غدد لنفاوی پیش کتفی, پیش رانی و پس زانوئی در شتر یک کوهانه (Camelus dromedarius). تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)، 23(2 (پیاپی 87))، 47-52. SID. https://sid.ir/paper/201024/fa

  Vancouver: کپی

  راجی احمدرضا، فیض بخش حامد. مطالعه مورفومتری غدد لنفاوی پیش کتفی, پیش رانی و پس زانوئی در شتر یک کوهانه (Camelus dromedarius). تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)[Internet]. 1389؛23(2 (پیاپی 87)):47-52. Available from: https://sid.ir/paper/201024/fa

  IEEE: کپی

  احمدرضا راجی، و حامد فیض بخش، “مطالعه مورفومتری غدد لنفاوی پیش کتفی, پیش رانی و پس زانوئی در شتر یک کوهانه (Camelus dromedarius)،” تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)، vol. 23، no. 2 (پیاپی 87)، pp. 47–52، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/201024/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.