مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

239

دانلود:

97

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر غلظت های مختلف هیپوکلریت سدیم بر رها شدن و عدم رها شدن اسپوروزوئیت های Cryptosporidium baileyi در آزمایشگاه

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 6

چکیده

 از هیپو کلریت سدیم به منظور ضد عفونی نمودن انگل کریپتوسپوریدیوم در برخی از محیط های آلوده به این انگل و همین طور در کارهای تحقیقاتی به منظور پاک سازی و خالص نمودن آن از باکتری ها و آماده نمودن آن برای آزاد سازی اسپوروزوئیت ها, استفاده شده است. هدف از اجرای این مطالعه تعیین تاثیر آزمایشگاهی ماده ضدعفونی کننده هیپو کلریت سدیم بر روی مرحله حیاتی رها شدن اسپوروزوئیت های انگل کریپتوسپوریدیوم بیله ای بود. بدین منظور هیپوکلریت تجاری معادل هیپوکلریت سدیم 5 درصد و در غلظت ها و دماهای مختلف به کار رفت. اووسیست های کریپتوسپوریدیوم بیله ای از بورس فابریسیو س جوجه های گوشتی 30 روزه یک مرغداری در اطراف شیراز جداسازی و شناسایی گردید. اووسیست های مذکور در جوجه های حساس دو روزه تکثیر و با روش تعدیل یافته محلول شکر شیتر خالص گردید. اووسیست ها با غلظت های مختلف هیپوکلریت سدیم 5 درصد در دما و زمانهای متفاوت مجاور گردید. پس از شستشو, اووسیست ها در معرض مایع آزاد کننده اسپوروزئیت مناسب قرار گرفتند و آزادسازی و تحرک اسپوروزوئیت ها با کمک میکروسکوپ نوری مورد مشاهده قرار گرفت. تاثیر کامل در ممانعت از رهاسازی اسپوروزوئیت ها در غفلظت 5 و2.5  درصد و در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه مشاهده گردید. و عدم تاثیر کامل در غلظت 1.25 در صد و دمای 4 درجه سانتی گراد مشاهده شد. در سایر موارد هم درجاتی از ممانعت از آزاد سازی اسپوروزوئیت ها دیده شد. با توجه به نتایج, می توان از غلظت 25 درصد هیپوکلریت تجاری معادل 1 درصد هیپوکلریت سدیم در دمای 4 درجه و مدت 10-15 دقیقه به منظور خالص سازی و استریل نمودن اووسیست ها و افزایش درصد باز شدن اووسیست ها در روش های رهاسازی اسپوروزوئیت در آزمایشگاه استفاده نمود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.