video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,515

دانلود:

496

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییرات کلینیکال پاتولوژی سندرم آسیت تجربی در جوجه های گوشتی

صفحات

 صفحه شروع 74 | صفحه پایان 79

چکیده

 هدف از اجرای این مطالعه بررسی تغییرات هماتولوژی و بیوشیمی بالینی در خون جوجه های مبتلا به آسیت می باشد. در مورد تغییرات کلینیکال پاتولوژی ناشی از سایر بیماری های پرندگان گزارشات زیادی وجود دارد. در حالی که تنها مطالعات انجام شده در ارتباط با سندرم آسیت مربوط به تغییرات هماتوکریت, هموگلوبین و تعداد گویچه سرخ است. به منظور تعیین تغییرات کلینیکال پاتولوژی در آسیت تجربی طیور از 300 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه نژاد راس, که به سه گروه مساوی: کنترل نگه داری شده در سرما و مصرف کننده هورمون T3 تقسیم شده بودند, در روزهای متعدد خون گیری به عمل آمد. د و عامل سرما و هورمون T3 در این پرندگان به منظور ایجاد آسیت به کار برده شد. وقوع آسیت با شاخص هایی چون میزان مرگ و میر, علایم کالبد گشایی و هیپرتروفی بطن راست قلب مورد تایید قرار گرفت. در این مطالعه 24 جوجه در اثر ابتلا به آسیت تلف شدند (11.4%). در کالبد گشایی علایمی چون هیدروپریکارد یوم, هیدروپریتونئوم, پر خونی شدید عضلات وریه, هیپرترفی قلب و تورم کلیه و کبد قابل مشاهده بود. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS  مورد آزمایش t.test و آنالیز واریانس قرار گرفتند. نسبت وزن بطن راست به وزن کل بطن ها در 39 و 46 روزگی در گروه های که در آنها T3 استفاده شده و نگه داری شده در سرما در مقایسه با گروه کنترل دارای افزایش معنی داری بود. تعداد RBC در گروه کنترل با سایر گروه های مورد بررسی اختلاف معنی داری نداشت. اما میزان PCV و Hb به ترتیب در 11 و 32 روزگی در گروه های مصرف کننده T3 و نگه داری شده در سرما در مقایسه با گروه کنترل دارای اختلاف معنی داری بود (P>0.04). فعالیت سرمی آنزیم های AST, ALT از روز 21 در گروه نگه داری شده در سرما و مصرف کننده T3 در مقایسه با گروه کنترل دارای افزایش معنی داری بود (P>0.02). با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این است که تعیین شاخص های هماتولوژی و بیوشیمی بالینی می تواند یکی از راه های موثر در تشخیص سندرم آسیت طیور باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  خضرایی نیا، پروانه، عرب، حسینعلی، زعیمی، مهدیه، جمشیدی، رضا، و خضرایی نیا، سهیلا. (1388). تغییرات کلینیکال پاتولوژی سندرم آسیت تجربی در جوجه های گوشتی. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)، 22(1 (پیاپی 82))، 74-79. SID. https://sid.ir/paper/200808/fa

  Vancouver: کپی

  خضرایی نیا پروانه، عرب حسینعلی، زعیمی مهدیه، جمشیدی رضا، خضرایی نیا سهیلا. تغییرات کلینیکال پاتولوژی سندرم آسیت تجربی در جوجه های گوشتی. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)[Internet]. 1388؛22(1 (پیاپی 82)):74-79. Available from: https://sid.ir/paper/200808/fa

  IEEE: کپی

  پروانه خضرایی نیا، حسینعلی عرب، مهدیه زعیمی، رضا جمشیدی، و سهیلا خضرایی نیا، “تغییرات کلینیکال پاتولوژی سندرم آسیت تجربی در جوجه های گوشتی،” تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)، vol. 22، no. 1 (پیاپی 82)، pp. 74–79، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200808/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.