Start: 2/7/2023 8:55:42 PMEnd: 2/7/2023 8:55:43 PM >> 720

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

442

دانلود:

175

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تنوع گونه های گیاهی و مدل های فراوانی گونه ها در رویشگاه های داغداغان، مطالعه موردی: رضوانشهر و تنیان گیلان

صفحات

 صفحه شروع 2 | صفحه پایان 14

چکیده

 هدف از این تحقیق بررسی تنوع گونه های گیاهی در رویشگاه های داغداغان در جنگلهای رضوانشهر و تنیان گیلان بود. برای این منظور قطعات نمونه دایره ای به مساحت 1000 متر مربعی بر اساس حضور درختان داغداغان در جنگلهای مورد مطالعه به صورت انتخابی پیاده شد. در داخل این قطعه نمونه قطر برابرسینه درختان و تعداد درختچه های موجود اندازه گیری شد. برای زادآوری گونه های چوبی, یک قطعه نمونه 100 متر مربعی در مرکز قطعه نمونه بزرگ پیاده شد و زادآوری شمارش شد. همچنین برای برداشت گونه های علفی از روش پلات های حلزونی ویتاکر به مساحت 32 متر مربع استفاده شد. مقادیر تنوع, یکنواختی و غنا با استفاده از شاخص های تنوع زیستی در چهار لایه درختی, درختچه ای, زادآوری و علفی محاسبه شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که شاخص غنای منهینیک در لایه های درختی (47/1) و زادآوری (91/0) در منطقه رضوانشهر بیشتر از مقدار آن در لایه درختی (93/0) و لایه زادآوری (55/0) منطقه تنیان است. مقدار شاخص تنوع شانون-وینر در لایه درختی (05/2) و زاد آوری (56/1) در منطقه رضوانشهر بیشتر از مقدار آن در لایه درختی (56/1) و لایه زادآوری (05/1) منطقه تنیان بدست آمد, در صورتی که مقدار این شاخص در لایه های درختچه ای (36/1) و علفی (2/1) در منطقه تنیان بیشتر از مقدار آن در لایه درختچه ای (27/0) و لایه علفی (01/1) منطقه رضوانشهر بود. همچنین مقدار شاخص یکنواختی اسمیت و ویلسون در هر چهار لایه درختی (45/0), درختچه ای (58/0), زادآوری (63/0) و علفی (54/0) در منطقه تنیان بیشتر از مقدار آن در لایه درختی (33/0), درختچه ای (22/0), زادآوری (62/0) و علفی (43/0) منطقه رضوانشهر بدست آمد. همچنین در مناطق مورد مطالعه, توزیع فراوانی گونه ها در لایه درختی از مدل عصای شکسته و در لایه علفی در منطقه رضوانشهر از مدل لوگ نرمال و در منطقه تنیان از مدل عصای شکسته پیروی کرد

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی