video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,219

دانلود:

295

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر پارامترهای ادافیکی بر مقدار رواناب با استفاده از شبیه ساز باران

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 20

چکیده

 با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک حاکم بر ایران, رواناب حاصل از بارندگی در تامین آب مورد نیاز کشاورزی, صنعت و شرب از اهمیت خاصی برخوردار است. شرایط و خصوصیات حوزه های آبخیز مشخص کننده میزان روانابی است که از نزولات جوی بوجود می آید. آگاهی از میزان و حجم رواناب حاصل از بارش به ویژه در مناطقی که آمار اندازه گیری از نزولات جوی و جریانآب های سطحی موجود نمی باشد. به منظور مدیریت منابع آب و بهره برداری از آنها حایز اهمیت است. با عنایت به عدم وجود اطلاعات کافی, برای شبیه سازی, رفتار خاک هایی با ویژگی های متفاوت از نظر بافت, پوشش گیاهی و شیب, در مقابل بارش هایی با شدت و زمان های تداوم موردنظر, استفاده از شبیه سازهای باران در عرصه حوزه های آبخیز و آزمایشگاه ها ضروری می باشد. در این تحقیق, برای بررسی تاثیر درصد تراکم پوشش گیاهی و رطوبت خاک بر مقدار رواناب, از یک دستگاه شبیه ساز باران استفاده شده است. با استفاده از باران ساز, بارش با شدت های 24.5 و 32 میلی متر در ساعت در 145 کرت آزمایشی از حوزه آبخیز طالقان شبیه سازی و مقدار رواناب در هر آزمایش اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده از ماتریس همبستگی حاصل از متغیرهای مستقل و وابسته مورد مطالعه, از میان متغیرهای موثر در میزان رواناب در دو شدت بارندگی شبیه سازی شده, درصد تراکم پوشش گیاهی از نظر درجه تاثیر در اولویت اول قرار دارد. درصد تراکم پوشش گیاهی در شدت بارندگی های 24.5 و 32 میلی متر در ساعت به ترتیب با ضریب همبستگی 0.903- و 0.872- با مقدار رواناب در سطح 0.01 معنی دار است. همچنین دو رابطه رگرسیونی برای پیش بینی مقدار رواناب در شرایط مختلف از نظر تغییرات متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفت.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

وهابی، جلیل، و مهدیان، محمدحسین. (1388). بررسی تاثیر پارامترهای ادافیکی بر مقدار رواناب با استفاده از شبیه ساز باران. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 22(2 (پیاپی 83))، 11-20. SID. https://sid.ir/paper/200675/fa

Vancouver: کپی

وهابی جلیل، مهدیان محمدحسین. بررسی تاثیر پارامترهای ادافیکی بر مقدار رواناب با استفاده از شبیه ساز باران. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)[Internet]. 1388؛22(2 (پیاپی 83)):11-20. Available from: https://sid.ir/paper/200675/fa

IEEE: کپی

جلیل وهابی، و محمدحسین مهدیان، “بررسی تاثیر پارامترهای ادافیکی بر مقدار رواناب با استفاده از شبیه ساز باران،” پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، vol. 22، no. 2 (پیاپی 83)، pp. 11–20، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200675/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی