مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

196

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تحمل به خشکی در چهار گونه از جنس آگروپایرون بر اساس شاخص های جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه

صفحات

 صفحه شروع 42 | صفحه پایان 50

چکیده

 خشکی از جمله تنش های محیطی مهم است که بر رشد و نمو گیاهان اثر می گذارد. برای شناسایی مکانیزم های مقاومت به تنش در چهار گونه از جنس Agropyron آزمایشی با چهار سطح مختلف پتانسیل های اسمزی حاصل از 6000PEG شامل صفر, 3-, 6- و 9- بار به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در محیط هیدروپونیک به اجرا درآمد. از گونه های Ag. Podperae, Ag. Pertenus, Ag. intermedium Ag. Trichophorum در این مطالعه استفاده گردید. در این آزمایش, طول ریشه چه, طول ساقه چه, طول گیاهچه, نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه, وزن خشک گیاهچه, وزن تر گیاهچه, نسبت وزن خشک به وزن تر گیاهچه, درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر اندازگیری شد. نتایج حاصله نشان داد که با افزایش تنش خشکی, فاکتورهای نسبت ریشه چه به ساقه چه, وزن خشک گیاهچه و نسبت وزن خشک به وزن تر گیاهچه افزایش و سایر صفات به طور قابل توجهی کاهش یافتند. این کاهش در تمامی صفات مورد ارزیابی در تغییر پتانسیل از 6- به 9- بار حداکثر بود. به طور کلی در میان گونه های مورد آزمایش, گونه Ag. trichophorum در پتانسیل های مورد مطالعه جوانه زنی مناسبی را نشان داد و از این نظر بر سایر گونه ها برتری معنی داری داشت. از پارامترهای مورد ارزیابی, طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر بیشترین واکنش را به تغییر پتانسیل آب نشان دادند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی