مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) | سال:1391 | دوره:25 | شماره:4 (پیاپی 97) | صفحه شروع:104 | صفحه پایان:110

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

139

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تنش شوری و سطوح مختلف دمایی بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه Prosopis spicigera و P. juliflora

صفحات

 صفحه شروع 104 | صفحه پایان 110

چکیده

 در این مطالعه خصوصیات جوانه زنی دو گونه Prosopis spicigera و P. juliflora مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این تحقیق تعیین اثر شوری بر جوانه زنی این دو گونه در دو دمای مختلف بود. بدین منظور بذر دو گونه Prosopis spicigera و P. juliflora از منطقه کنگان در استان بوشهر جمع آوری گردید. آزمایش ها بصورت طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد. بدین منظور بذرها در دماهای 250 و 350 درجه سانتی گراد و غلظت های 0, 200, 300, 400 و 600 میلی مولار نمک NaCl قرار گرفتند و درصد جوانه زنی روزانه و نهایی آنها یادداشت و سرعت جوانه زنی محاسبه شد. نتایج نشان داد که افزایش شوری در هر دو گونه درصد جوانه زنی نهایی و سرعت جوانه زنی را کاهش داد. دمای 350 oC و شوری 200 میلی مولار شرایط بهینه جوانه زنیP. juliflora را بوجود آورد. بیشترین اختلاف جوانه زنی دو گونه در غلظت بین 300 تا 400 میلی مولار صورت گرفت و مشخص شد با توجه به شوری کم خاک منطقه کنگان کشت گونه P. spicigera نسبت به گونه P. juliflora به عنوان یک گونه بومی در منطقه اولویت بیشتری دارد. اما گونه P. juliflora که مقاومت بیشتری به شوری دارد‏, می تواند برای کشت در شرایط سخت محیطی برخی مناطق جنوب کشور مثل اراضی نوار ساحلی که امکان استقرار سایر گیاهان وجود ندارد مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID