مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) | سال:1389 | دوره:23 | شماره:4 (پیاپی 89) | صفحه شروع:16 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

200

دانلود:

236

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر الگوی کاشت و تراکم بادشکن زنده بر میزان سرعت باد در دشت حسین آباد سربیشه

صفحات

 صفحه شروع 16 | صفحه پایان 26

چکیده

 از مهم ترین ویژگی های مناطق خشک تاثیر باد و فرسایش بادی می باشد که روند بیابانزایی را تشدید می کند. یکی از منابع اصلی فرسایش و برداشت ماسه در مناطق بیابانی, مزراع می باشند. از دیگرسو بادشکن تاثیر زیادی در کاهش سرعت باد و ایجاد میکروکلیما در پشت و جلو بادشکن دارد. دشت حسین آباد سربیشه جزو مناطق بیابانی به شمار می رود و در معرض وزش بادهای 120 روزه قرار دارد. در این تحقیق بادشکن زنده از نوع علوفه ای (Zea mays و Sorghum bicolor) با دو آرایش و سه تراکم مختلف در سه تکرار و عمود به جهت باد غالب منطقه ایجاد و سرعت باد در فواصل معین در جلو و پشت بادشکن پایش گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها باد نشان داد که آرایش مثلثی و تراکم ناشی از فاصله کاشت 60 سانتی متر بر روی ردیف مطلوب ترین آرایش و تراکم در کاهش سرعت باد می باشد و مسافت بیشتری از پشت بادشکن را محافظت نموده و به عنوان موثرترین بادشکن در منطقه مورد نظر پیشنهاد می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID