video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,024

دانلود:

343

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انگیزه کشاورزان برای شرکت در برنامه های آموزشی مراکز جهاد کشاورزی: مورد مطالعه استان مازندران

صفحات

 صفحه شروع 54 | صفحه پایان 66

چکیده

 در راستای توسعه و بهزیستی زندگی روستائیان و کشاورزان, نقش مراکز جهاد کشاورزی در آموزش و افزایش دانش و مهارت کشاورزان بسیار اهمیت دارد. این پژوهش با هدف بررسی انگیزه کشاورزان برای شرکت در برنامه های آموزشی مراکز جهاد کشاورزی در استان مازندران طراحی و اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را کشاورزان استان مازندران تشکیل می دادند (N=336532), که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان شمار نمونه 384 تن برآورد شد و برای افزایش اطمینان این شمار به 414 تن افزایش یافت و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای نمونه مورد بررسی انتخاب شد. این بررسی از نوع تحقیقات شبه آزمایشی می باشد که با استفاده از فن پیمایش داده ها گرد آوری شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخت بود که روائی آن توسط چند تن از متخصصان و استادان ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و دامنه ضریب های تتای ترتیبی (q=0.75-0.89) نشان دهنده پایایی مناسب ابزار سنجش بود. نتایج بررسی انگیزه کشاورزان در چهار بعد نشان داد انگیزه کمال جویی و انگیزه زیستی دارای میانگین بالاتری نسبت به دو انگیزه رفاهی و هویتی بودند. با استفاده از تحلیل خوشه ای کشاورزان به سه گروه همگن تقسیم شدند و نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد اختلاف گروه ها در سه متغیری که برای خوشه بندی استفاده شدند معنی دار می باشد. بنابر نتایج آزمون رگرسیون ترتیبی در خوشه های مختلف, متغیرهای میزان درک مشکلات شرکت در کلاس, نگرش نسبت به مسوولان و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی, میزان مراجعه به این مراکز, میزان پذیرش مسوولیت در روستا و شمار اعضای خانوار در پیش بینی میزان انگیزه کشاورزان بیشترین سهم را داشتند و در خوشه های مختلف حدود 15.2 تا 83.5 درصد از تغییرپذیری های متغیر وابسته میزان انگیزه را پیش بینی می کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عزیزی خالخیلی، طاهر، کریمی گوغری، حمید، و اکبرپور، معین. (1395). انگیزه کشاورزان برای شرکت در برنامه های آموزشی مراکز جهاد کشاورزی: مورد مطالعه استان مازندران. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، -(39)، 54-66. SID. https://sid.ir/paper/200464/fa

  Vancouver: کپی

  عزیزی خالخیلی طاهر، کریمی گوغری حمید، اکبرپور معین. انگیزه کشاورزان برای شرکت در برنامه های آموزشی مراکز جهاد کشاورزی: مورد مطالعه استان مازندران. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی[Internet]. 1395؛-(39):54-66. Available from: https://sid.ir/paper/200464/fa

  IEEE: کپی

  طاهر عزیزی خالخیلی، حمید کریمی گوغری، و معین اکبرپور، “انگیزه کشاورزان برای شرکت در برنامه های آموزشی مراکز جهاد کشاورزی: مورد مطالعه استان مازندران،” پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، vol. -، no. 39، pp. 54–66، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/200464/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی