مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: Future of Medical Education Journal (آینده آموزش پزشکی) | سال:1392 | دوره:3 | شماره:1 | صفحه شروع:21 | صفحه پایان:25

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

235

دانلود:

74

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش موضوعات مختلف درسی در پذیرش دانشجویان دوره دکتری در رشته های انگل شناسی، باکتری شناسی و اپیدمیولوژی ورودی 87-1386

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 25

چکیده

 زمینه و هدف: در این مطالعه سعی شده که روند پاسخگوئی داوطلبان آزمون دکتری سال 87-86, رشته های باکتریشناسی, انگلشناسی و اپیدمیولوژی که اشتراک درسی بیشتر و تعداد داوطلب بیشتری نسبت به دیگر رشته ها برخوردار بوده اند, بررسی گردد. هدف بررسی وزن و تعیین کنندگی موضوعات مختلف در ارزیابی علمی داوطلبان میباشد.روش: در این بررسی نمره کتبی استخراج شده از کارنامه داوطلبان را با استفاده نرم افزار MINITAB15 تجزیه و تحلیل و رگرسیون خطی بین دروس مختلف و نمره کتبی ضریب هر کدام از دروس را استخراج نموده و سپس همبستگی بین موضوعات مختلف را استخراج نموده و اهمیت آنها را در آزمون مربوطه حدس بزنیم. با استفاده از نمودار جعبه ای سعی کردیم که نقش هر کدام از دروس را با توجه به توزیع دهک های مربوطه بررسی نمائیم.یافته ها: در آزمون باکتریشناسی تکرار پذیری و قابلیت اطمینان جمعی بالا است. در آزمون اپیدمیولوژی درس باکتریشناسی از نمره پائینی برخوردار و برای داوطلبان دشوار و از شاخص قابل ملاحظه ای در تفکیک داوطلبان برخوردار نیست. در آزمون انگلشناسی درس باکتری و قارچ با ضریب یک از ضریب تاثیر بالای 6.44 برخوردار است.نتیجه گیری: در این بررسی به درجه تکرار بین درسی در دروس مختلف پی برده و میتوان علت را بررسی نمود. تاثیر بالای درس باکتری و قارچ در آزمون انگل شناسی بیانگر اهمیت و زیربنائی آن است. این درس با ضریب بالاتر در تفکیک داوطلبان میتواند نقش اساسیتری را ایفا کند. همچنین عدم تاثیر قابل ملاحظه درس باکتریشناسی در آزمون اپیدمیولوژی جای بررسی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID