مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: Future of Medical Education Journal (آینده آموزش پزشکی) | سال:1392 | دوره:3 | شماره:1 | صفحه شروع:8 | صفحه پایان:12

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

386

دانلود:

72

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دیدگاه دانشجویان پرستاری درباره روش تدریس مبتنی بر مورد و مقایسه آن با روش سخنرانی

صفحات

 صفحه شروع 8 | صفحه پایان 12

چکیده

 زمینه و هدف: یکی از راه های بهبود آموزش پرستاری, استفاده از الگوهای نوین تدریس می باشد. یکی از این روش های دانشجو محور که اخیرا مطرح شده, تدریس مبتنی بر مورد می باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان درباره روش تدریس مبتنی بر مورد و مقایسه آن با روش سخنرانی مقایسه روش تدریس مبتنی بر مورد با روش سخنرانی در سال 1390 انجام شده است.روش: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که در آن, 30 نفر از دانشجویان ترم 6 پرستاری که در حال گذراندن واحد پرستاری مراقبت های ویژه بودند انتخاب شدند, مطالب جلسه به دو بخش تقسیم شد بخش اول بر اساس الگوی تدریس مبتنی بر مورد و بخش دوم از طریق سخنرانی ارائه شد. و هر یک از بخش ها 45 دقیقه طول کشید. در پایان جلسه از دانشجویان خواسته شد تا این دو روش را مقایسه کرده و پرسشنامه مطالعه را تکمیل نمایند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بر اساس نتایج مطالعه, بیشترین نسبت نمونه ها (66.7 درصد از دانشجویان) کاملا موافق بودند که روش تدریس مبتنی بر مورد در مقایسه با سخنرانی باعث افزایش درک مطلب دانشجویان می شود. همچنین, نتایج مطالعه نشان داد که اکثریت دانشجویان از این روش جدید رضایت خیلی بالایی داشتند بطوری که در مقیاس 0 تا 10 امتیازی, میانگین رضایت آنها 1.8±8.38 بود. اما تفاوت معنی داری بین دوجنس یافت نشد (0.05<p).نتیجه گیری: بر اساس نتایج نتیجه می گیریم که روش تدریس مبتنی بر مورد در مقایسه با سخنرانی کارایی بیشتری دارد و از آنجا که این روش بسیار آسان بوده و به سهولت قابل اجراست بنابراین مربیان پرستاری می توانند از این روش برای ارتقا یادگیری دانشجویان استفاده نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID