مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

945

دانلود:

257

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل موثر در عمق بیشینه بهمن های گسترده هوایی (EAS) شبیه سازی شده به وسیله مدل های اندرکنش هادرونی و بررسی فراوانی ذرات تولید شده به وسیله هر مدل در سطح زمین

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 53

چکیده

 برای بررسی خصوصیات بهمن هایی هوایی تولید شده به وسیله پرتوهای کیهانی مدل های اندرکنش هادرونی متفاوتی به کار می رود که در بسته نرم افزاری CORSIKA وجود دارند. عمق بیشینه بهمن های هوایی یکی از پارامترهای مهم هر بهمن هوایی می باشد که در تشخیص ترکیب جرمی پرتوهای کیهانی مولد این بهمن ها نقش بسزایی دارد. در این مقاله بهمن های هوایی شبیه سازی شده به وسیله چهار مدل اندرکنشی  QGSJET01, QGSJETII, DPMJET, SIBYLL مورد بررسی قرار گرفته اند و عوامل موثر بر عمق بیشینه این بهمن ها و خصوصیات هر مدل مطالعه شده است. همچنین فراوانی های ذرات ثانویه تولید شده توسط این مدل ها در سطح مشاهده مورد بررسی قرار گرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رستگارزاده، گوهر، و نعمتی، محمد. (1389). عوامل موثر در عمق بیشینه بهمن های گسترده هوایی (EAS) شبیه سازی شده به وسیله مدل های اندرکنش هادرونی و بررسی فراوانی ذرات تولید شده به وسیله هر مدل در سطح زمین. پژوهش فیزیک ایران، 10(1)، 47-53. SID. https://sid.ir/paper/1989/fa

  Vancouver: کپی

  رستگارزاده گوهر، نعمتی محمد. عوامل موثر در عمق بیشینه بهمن های گسترده هوایی (EAS) شبیه سازی شده به وسیله مدل های اندرکنش هادرونی و بررسی فراوانی ذرات تولید شده به وسیله هر مدل در سطح زمین. پژوهش فیزیک ایران[Internet]. 1389؛10(1):47-53. Available from: https://sid.ir/paper/1989/fa

  IEEE: کپی

  گوهر رستگارزاده، و محمد نعمتی، “عوامل موثر در عمق بیشینه بهمن های گسترده هوایی (EAS) شبیه سازی شده به وسیله مدل های اندرکنش هادرونی و بررسی فراوانی ذرات تولید شده به وسیله هر مدل در سطح زمین،” پژوهش فیزیک ایران، vol. 10، no. 1، pp. 47–53، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1989/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی