مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حسابداری مدیریت
سال:1396 | دوره:10 | شماره:35
صفحه شروع:1 | صفحه پایان:13

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

125

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مصورنمودن صورت های مالی و بهبود درک استفاده کنندگان از سرمایه فکری در شرکت ها

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 13

چکیده

 ارائه و انتقال مفاهیم در حسابداری بیشتر بر پایه اعداد و ارقام انجام می شود درحالی که برای به دست آوردن و استخراج بعضی از مفاهیم مانند سرمایه فکری, باید محاسبات بیشتری انجام گردد. در این پژوهش سعی گردیده قدرت بیان دیداری به عنوان یک ابزار شناختی و به منظور ارائه شفاف تر مفاهیم سرمایه فکری ارائه شده در صورت های مالی به کار گرفته شود. بدین منظور و برای طراحی تصاویر از دیدگاه داویسون استفاده گردیده و تصاویر مربوطه به قسمت های مرتبط در یادداشت های همراه صورت های مالی یک شرکت فرضی افزوده شده و سپس به صورت آزمایشی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری در سال 1394 موردبررسی قرارگرفته است. اطلاعات مربوط با استفاده از روش های تحلیل عاملی تاییدی و آزمون t تحلیل شده که کارایی بالای روش مورد استفاده در بهبود درک پاسخگویان از مفاهیم سرمایه فکری را نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی