مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حسابداری مدیریت
سال:1396 | دوره:10 | شماره:35
صفحه شروع:15 | صفحه پایان:29

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

141

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین مدل درک ذهنی بودجه توسط مسوولان بودجه مستقر در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 29

چکیده

 نظر به اهمیت تدوین بودجه بخش عمومی در ایران در تحقیق حاضر قصد داریم به تبیین مدل ذهنی درک بودجه ریزی توسط مسوولان بودجه مستقر در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در ایران بپردازیم. این تحقیق با بکارگیری روش نظریه داده بنیان, و با استفاده از مصاحبه های ساختارنیافته و عمیق با مسوولان بودجه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و کدگذاری های باز, محوری و گزینشی انجام شده است. جهت کدگذاری داده ها در تحقیق حاضر از نرم افزار MAXQDA نسخه 10 استفاده شده است و سپس کدهای استخراج شده از متون در نرم افزار اکسل نسخه 2013 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج تحقیق حاکی از این است که پدیده محوری در درک ذهنی از بودجه در میان مسوولان بخش بودجه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی, "مذاکره ای بودن بودجه" است که تحت شرایط علی و راهبردهای آن قابل تبیین است و پیامد این درک ذهنی "سوگیری" در تدوین بودجه از جانب تدوین کنندگان بودجه می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی