مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حسابداری مدیریت
سال:1396 | دوره:10 | شماره:35
صفحه شروع:67 | صفحه پایان:76

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

462

دانلود:

161

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر محیط تولید ناب بر بهبود عملکرد و هزینه یابی جریان ارزش با استفاده از معادلات ساختاری

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 76

چکیده

 محیط های رقابتی دنیای امروز تحولات بسیاری را در سازمان ها و سیستم های تولیدی بوجود آورده است. همچنین به منظور ارتقاء بهره وری مفاهیم, ابزارها و تکنیک های فراوانی در زمینه محیط های رقابتی توسعه یافته اند. تفکر ناب که یکی از مهمترین این ابزارها و تکنیک ها می باشد به سازمانی اشاره دارد که فرایندها را بدون اتلاف منابع به انجام رسانده و یا با صرف منابع کمتری تولید بیشتری را محقق می نماید. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی چگونگی تاثیر محیط تولید ناب بر بهبود عملکرد و هزینه یابی جریان ارزش شرکت می باشد. این پژوهش, از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد (نقش تولید ناب بر عملکرد مالی هوفر و همکاران, 2012) استفاده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد محیط تولید ناب بر بهبود عملکرد و هزینه یابی جریان ارزش شرکت تاثیر دارد. بنابراین تولید ناب موجب بهبود مستمر فرایندهای تولیدی و کاهش ضایعات و هزینه ها و افزایش کیفیت می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی