مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حسابداری مدیریت
سال:1391 | دوره:5 | شماره:13
صفحه شروع:47 | صفحه پایان:65

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

542

دانلود:

289

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنجش تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری در تصمیم گیری مدیران واحدهای اقتصادی

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 65

چکیده

 در این مقاله بر اساس مرور ادبیات موضوع و انجام مطالعه کتابخانه ای نسبت به ارائه الگوی سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم گیری و هوش تجاری بر اساس معیارها و خصوصیاتی در قالب چهار گروه شامل سیستم های مبتنی بر ارتباطات و استنتاج, سیستم های هشدار دهنده و گزارش دهنده, ابزارهای تحلیل و تصمیم گیری اثر بخش به منظور سنجش تاثیر در تصمیم گیری مدیران اقدام نموده ایم.با استفاده از ابزار پرسشنامه کتبی نسبت به جمع آوری نظرات مدیران مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در رابطه با سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم گیری و هوش تجاری و متغییرهای تصمیم گیری در واحد اقتصادیشان شامل به موقع بودن, کسب بازده مطلوب, ریسک پذیری و شرایط محیطی طی سال 1389 اقدام شد. نمونه تصادفی ساده از بین مدیران مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده و نتایج حاصل از آزمون رگرسیون ناپارامتریک, ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان می دهد اکثر مولفه های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم گیری و هوش تجاری در قالب سیستم های مبتنی بر ارتباطات و استنتاج, سیستم های هشدار دهنده و گزارش دهنده, ابزارهای تحلیل و تصمیم گیری اثر بخش با متغییرهای تصمیم گیری ارتباط معنی داری نداشته لیکن برخی از مولفه ها مانند استفاده از فرایند استدلال دانش پیش رو پس رو و بهینه سازی با فرایند تصمیم گیری مبتنی بر کسب بازده مطلوب, استفاده از تصمیم گیری گروهی و خلاصه سازی با فرایند تصمیم گیری ریسک پذیر و استفاده از عامل هوشمند, گزارشهای گرافیکی, تصمیم گیری گروهی و خلاصه سازی با فرایند تصمیم گیری بر اساس شرایط محیطی ارتباط معنی داری در سطح 95 درصد دارند. لذا در فرایند تصمیم گیری مبتنی بر کسب بازده مطلوب, ریسک پذیری و شرایط محیطی استفاده از مولفه های فرایند استدلال دانش پیش رو پس رو, بهینه سازی, تصمیم گیری گروهی, خلاصه سازی و عامل هوشمند, گزارشهای گرافیکی, تصمیم گیری گروهی و خلاصه سازی بترتیب پیشنهاد می گردد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.