مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

344

دانلود:

118

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار – مدل علمی میانگین – واریانس – چولگی در مقایسه با مدل علمی میانگین – واریانس

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 116

چکیده

 قدم آخر در فراگرد مدیریت سرمایه گذاری, مرحله ارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار است. یکی از مشکلات اساسی در ارزیابی عملکرد, تمایل انسان به تمرکز بر بازده سبد اوراق بهادار و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده و یا سایر گشتاورها است. لذا بهتر آن است که ارزیابی عملکرد شامل شناسایی همزمان "بازده", "ریسک" و سایر گشتاورها همچون "چولگی" باشد .هدف از این تحقیق ارایه روش نوین ارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدل میانگین _ واریانس _ چولگی است .تحلیل پوششی داده ها یکی از فنون ریاضی ارزیابی عملکرد است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل, بیانگر آن است که مدل میانگین – واریانس – چولگی در ارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار شرکتهای سرمایه گذاری منتخب بهتر از مدل میانگین – واریانس است .

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.