مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کاوش های مدیریت بازرگانی | سال:1391 | دوره:4 | شماره:8 | صفحه شروع:30 | صفحه پایان:45

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

362

دانلود:

231

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران

صفحات

 صفحه شروع 30 | صفحه پایان 45

چکیده

 پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران انجام شده است. برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق, پرسشنامه 42 سوالی طراحی و بین کارکنان بازرگانی خارجی و داخلی و بازاریابی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شیوه طبقه بندی نسبی (به نسبت تعداد کارکنان هر بخش) توزیع شد. ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها در سطح قابل قبول قرار داشت. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزار SPSS (نسخه 15) استفاده شده است. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت معناداری میان قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد کل سازمان (عملکرد بازار, عملکرد مشتری و عملکرد مالی) وجود دارد. قابلیت های بازاریابی خارجی بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد کل سازمان, عملکرد بازار و عملکرد مالی دارد, در حالی که قابلیت های بازاریابی داخلی بیشترین تاثیر بر روی عملکرد مشتری دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID