مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

165

دانلود:

98

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تراشکاری ارتعاشی با اولتراسونیک یک جهته و بیضوی بر روی قطعه کار In738

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 28

کلیدواژه

تراشکاری ارتعاشی (VC)Q2
تراشکاری ارتعاش بیضوی (EVC)Q2

چکیده

 در این تحقیق تراشکاری ارتعاشی, تراشکاری ارتعاش بیضوی و تراشکاری معمولی بر روی قطعه کار سوپر آلیاژ  In738مورد آزمایش قرار گرفته است. این آزمایش ها با ابزار الماس تک کریستال و دستگاه تراش CNC انجام شد. جهت اعمال ارتعاش در فرآیند تراشکاری ارتعاشی در جهت سرعت برشی و در فرآیند تراشکاری ارتعاش بیضوی در جهت سرعت برشی و عمق برش می باشد. فرکانس ارتعاشی 36.16 Khz و دامنه 4 mm می باشد. نتایج آزمایش ها نشان داد که نیروی ماشین کاری و زبری سطح در تراشکاری ارتعاش بیضوی, کمتر از تراشکاری ارتعاشی و تراشکاری معمولی است. در فرآیند تراشکاری ارتعاش بیضوی, زبری سطح هم در جهت برشی و هم در جهت پیشروی, کمتر از دو فرآیند دیگر می باشد. سپس با تغییر پارامترهای ماشین کاری شامل, سرعت برشی, پیشروی و دامنه ارتعاش, نیروی ماشین کاری و زبری سطح در فرآیندهای فوق بررسی و مقایسه گردید.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.