مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی عمران (دانشکده مهندسی) | سال:1394 | دوره:27 | شماره:1 | صفحه شروع:189 | صفحه پایان:198

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

350

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

محاسبه حداکثر بارش محتمل در حوضه آب ریز سد بختیاری با نگرش آماری و سینوپتیکی «یادداشت پژوهشی»

صفحات

 صفحه شروع 189 | صفحه پایان 198

چکیده

 دو روش اصلی برآورد صحیح حداکثر بارش محتمل (probable maximum precipitation), روش سینوپتیکی و روش آماری می باشد که در اغلب موارد نتایج آنها متفاوت است و انتخاب گزینه مناسب مشکل می باشد. این مشکل می تواند از آنجا ناشی شود که در اغلب تحقیقات فاکتور فراوانی در روش آماری برابر 15 در نظر گرفته می شود که این یک حد نهایی است و برآورد بیشتری از PMP آماری ارائه می دهد. در این تحقیق PMP در تداوم های 1 تا 7 روز با دو روش آماری و سینوپتیکی برای حوضه آب ریز سد بختیاری محاسبه شد و سعی گردید که فاکتور فراوانی در روش آماری بر اساس حداکثر بارش مشاهده شده به طور صحیح تر محاسبه و انتخاب شود. نتایج نشان داد که فاکتور فراوانی مناسب در روش آماری برای این حوضه حدود 6.1 است که در این صورت نتایج آن تقریبا مشابه روش سینوپتیکی می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده در PMP سینوپتیکی و آماری با فاکتور فراوانی 6.1 در تداوم های مختلف, حدود 55 درصد از PMP مشاهده گردید در صورتی که در PMP آماری با فاکتور فراوانی 15, کمتر از 30 درصد PMP مشاهده شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID