مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

499

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر خروج از مرکزیت درون صفحه ای اتصال اعضای مهاربندی به تیر و ستون بر عملکرد قاب های فولادی (یادداشت پژوهشی)

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 102

چکیده

 یکی از معضلات اساسی در وضعیت ساخت و ساز عدم رعایت دقیق مقررات لرزه ای است. مطابق با آیین نامه های متداول ساختمانی, راستای مهاربندی باید از محل تقاطع میان تار تیر و ستون عبور کند؛ اما متاسفانه در بسیاری از ساختمان های فولادی در حال اجرا مشاهده می شود که مهاربندها اگر چه در صفحه میانی قاب قرار دارند, اما به صورت خارج از مرکز در محل اتصال اجرا می شوند. واضح است که یکی از عوامل موثر در عملکرد مهاربندها شرایط اتصال آنها می باشد. در این رابطه, این مقاله خروج از مرکزیت درون صفحه ای در قاب های دارای مهاربند قطری را به روش اجزای محدود غیر خطی توسط نرم افزار ANSYS مورد بررسی قرار داده است. در این بررسی مشاهده شد که حاشیه اطمینانی برای عدم رعایت قوانین آیین نامه در قاب های دارای خروج از مرکزیت درون صفحه ای عبوری از تیر وجود دارد؛ اما در خروج از مرکزیت درون صفحه ای عبوری از ستون هیچ گونه حاشیه اطمینان و منطقه ای امن برای عدم رعایت قوانین آیین نامه مشاهده نشد. نمونه ها نیز با ایجاد کوچکترین خروج از مرکزیت, عملکرد نامناسبی نشان دادند. در انتها راهکارهایی برای کاهش اثرات خروج از مرکزیت نامطلوب ارائه شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.