مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی عمران (دانشکده مهندسی) | سال:1391 | دوره:23 | شماره:2 | صفحه شروع:37 | صفحه پایان:52

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

124

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی همزمان شکل پوسته و پیکره سخت کننده با روش مجانب های پویا

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 52

چکیده

 در این مقاله بهینه سازی شکل و پیکره سخت کننده پوسته ها به صورت همزمان انجام شده است. هدف به دست آوردن شکل بهینه پوسته همراه با چیدمان و نحوه قرارگیری بهینه لایه های سخت کننده در دو سوی سطح سازه پوسته ای است. به عبارت دیگر, با استفاده از این روش, همزمان با بهینه سازی شکل صفحه میانی پوسته, پیکره سخت کننده های سطحی نیز بهینه شده است. روش حل مساله بر مبنای گسسته سازی اجزا محدود است. مصالح هر جزء توسط مواد ساختگی با حفره های ریز مقیاس مستطیلی شبیه سازی شده اند. چگالی مصالح هر جزء, به صورت تابعی از پارامترهای هندسی حفره های ریز مقیاس بیان شده و به عنوان متغیر طراحی در فرایند بهینه سازی پیکره مورد استفاده قرار گرفته اند. هندسه پوسته با استفاده از سطوح نربز تولید شده و نقاط کنترلی تولیدکننده سطح به عنوان متغیر طراحی در قسمت بهینه سازی شکل استفاده شده اند. مساله بهینه سازی در هر بخش با استفاده از روش مجانب های پویا حل شده است. به منظور نشان دادن کارایی روش, چند مثال ارائه شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID