video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

95

دانلود:

22

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نبود قطعیت های موثر در رفتار قاب های بتن مسلح

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 36

چکیده

 با توجه به رویکردهای جدید مهندسی زلزله در زمینه طراحی بر مبنای عملکرد, برآورد دقیق رفتار سازه ها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. این امر نیازمند شناخت دقیق عامل های وابسته به رفتار سازه و به کارگیری روش های مناسب برای وارد کردن اثرهای پراکندگی این عامل ها در پاسخ مورد نظر میباشد. در این پژوهش اثر پراکندگی نبود قطعیت های موجود در عامل های مهم و وابسته به در رفتار قاب بتن مسلح مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل حساسایت نمودار تورنادو و روش تقریبی مرتبه اول لنگر دوم, عامل های مهم در حالت های مختلف رفتار سازه شناسائی شده و با استفاده از روش تقریبی مرتبه اول لنگر دوم و شبیه سازی مونتکارلو اثرهای نبود قطعیت ها بر روی پاسخ انتخابی با یکدیگر ترکیب و نتیجه ها حاصله با یکدیگر مقایسه شده اند. نتیجه ها بیانگر دقت قابل قبول روش تقریبی مرتبه اول لنگر دوم برای ترکیب اثرهای نبود قطعیت ها بر روی پاسخ مورد نظر و کارآمدی این روش برای طبقه بندی نبود قطعیت ها می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی