مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اخلاق پزشکی | سال:1392 | دوره:7 | شماره:23 | صفحه شروع:81 | صفحه پایان:102

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

365

دانلود:

147

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دیدگاه و تجربیات دانشجویان پرستاری از رازداری: رویکرد کیفی

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 102

چکیده

 جوهره عملکرد بالینی پرستاری تامین آسودگی و سلامتی بیماران است که از طریق توجه به نیازهای جسمی, روحی و معنوی آن ها فراهم می شود. پرستاری و ارائه مراقبت در ارتباط با انسان هاست و رعایت اخلاق مراقبت به معنی احترام به شان انسان است و اصولا مراقبت از انسان ها عملی اخلاقی است.در این پژوهش کیفی در سال 1389 تجربه 20 دانشجو پرستاری درباره «رازداری» بررسی شدند. نمونه گیری مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع بود. از مصاحبه های نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع داده ها استفاده گردید. از آنان خواسته شد تجربیات خود را درباره رازداری در محیط بالینی (بیمار, همتایان و پرسنل) مطرح نمایند. مصاحبه ها ضبط, دست نویس, کدگذاری و طبقه بندی و مطابق رویکرد تحلیل محتوا آنالیز شدند.مضمون برگرفته شده از این بخش «کانال ارتباطی موثر» است که با مفاهیم فرعی «رساندن خبر به پرسنل کلیدی», «ارجاع دادن به متخصص و مشاور», «طبیعی جلوه دادن مساله» تبیین می شود. در خصوص رازداری در ارتباط با همکلاسی و پرسنل مفهوم ظهور یافته «پوشاندن خطا» بود. دانشجویان در مواجهه با «خطاهای» همکلاسی و پرسنل آن را به عنوان یک راز می دانستند لذا آن ها را پوشیده نگه می داشتند.دانشجویان در این پژوهش به نقش پرستار به عنوان رازدار بیمار در بالین پی برده بودند, اما در رابطه با همکلاسی ها و پرسنل خطاهای بالینی را «راز» پنداشته و به دلایلی از قبیل سلب اعتماد همکلاسی و پرسنل و احتمال خطای خود در آینده از افشای آن اجتناب می کردند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID