مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اخلاق پزشکی
سال:1392 | دوره:7 | شماره:23
صفحه شروع:103 | صفحه پایان:117

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

167

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خودشناسی اخلاقی پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر زاهدان

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 117

چکیده

 امروزه با افزایش روزافزون دانش پرستاری, توجه به مسائل اخلاقی در حیطه کار پرستاری نیز از اهمیت خاصی برخوردار شده است. پرستاران نیازمند توانایی بازشناسی معضلات اخلاقی و تصمیم گیری مناسب هستند و این مستلزم اینست که حداقل استانداردهای اخلاقی انسانی و دینی داشته باشند. شواهدی وجود دارد که اخلاقی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">خودشناسی اخلاقی یکی از عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی در محیط بالین است. با توجه به کمبود مطالعه در زمینه اخلاقی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">خودشناسی اخلاقی و نقش پررنگ این متغیر در تصمیم گیری اخلاقی بر آن شدیم که به این مطالعه بپردازیم. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که با هدف بررسی میزان اخلاقی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">خودشناسی اخلاقی پرستاران شاغل در دو بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان انجام شد. محیط پژوهش دو بیمارستان امام علی (ع) و تامین اجتماعی شهر زاهدان بودند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اخلاقی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">خودشناسی اخلاقی چانگ (1965 م.) انجام شد. آنالیز اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 17 انجام شد. در این مطالعه از 200 نفر شرکت کننده 188 حاضر به همکاری شدند و 12 نمونه ریزش داشتیم. در این مطالعه درجه اخلاقی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">خودشناسی اخلاقی در پرستاران با متوسط نمره3.52  از پنج بود. بین ویژگی های دموگرافیک و اخلاقی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">خودشناسی اخلاقی ارتباط معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). نتایج این بررسی نشان داد که اخلاقی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">خودشناسی اخلاقی پرستاران در سطح نسبتا بالایی می باشد, اما تا حد ایده آل فاصله دارد. به همین دلیل نظام آموزش و خدمات پرستاری می بایست به دنبال راه هایی برای افزایش اخلاقی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">خودشناسی اخلاقی و متعاقب آن دیگر عوامل موثر در تصمیم گیری محیط های اخلاقی در بالین را داشته باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.