مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

111

دانلود:

28

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 160

چکیده

 حقوق بیمار یکی از محور های شاخص در تعریف استانداردها جهت اعمال حاکمیت خدمات بالینی است. به طوری که واژه حقوق در تمام زبان ها به معنای آنچه راست و سزاوار است, تعریف می شود. حقوق بشر وحقوق بیمار نیز به همین شکل تعریف می شوند. لذا دیدگاه پرستاران و بیماران نسبت به عوامل سازمانی مرتبط بارعایت حقوق بیماران در اجرای این حقوق حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران صورت گرفته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که طی آن 60 پرستار و 160 بیمار از بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام جامعه پژوهش را تشکیل دادند. نمونه گیری با روش سرشماری انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر 40 سوال برای جامعه بیماران و 36 سوال برای جامعه پرستاران بود. برای تعیین اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوی و اعتبار صوری و برای تعیین پایایی از روش آزمون مجدد استفاده شد. جمع آوری اطلاعات بیماران, از طریق مصاحبه پژوهشگر با واحد های مورد پژوهش کامل گردید ودر جامعه پرستاران توسط خود آن ها تکمیل گردید. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS 16 مورد تحلیل قرارگرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که از دیدگاه پرستاران ارائه مراقبت, به موقع با میانگین وزنی 2.80 (86.7 درصد) و از دیدگاه بیماران ارائه مراقبت, همراه با احترام با میانگین وزنی 2.49 (73.1 درصد) از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین مهم ترین عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران تناسب تعداد پرستار با بیمار با میانگین وزنی 2.90 (91.7 درصد) بود. این در حالی است که ازدیدگاه بیماران عبارت احساس امنیت روانی در پرستاران بر رعایت حقوق بیماران با میانگین وزنی 2.91 (93.1 درصد) از بیشترین اهمیت برخوردار است. با توجه به نتایج پژوهش بین دیدگاه پرستاران و بیماران مورد مطالعه از رعایت حقوق بیمار تفاوت وجود دارد, اما اختلاف قابل توجهی میان دیدگاه دو گروه در مورد عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیمار به چشم نمی خورد. پیشنهاد می شود پژوهش های مشابهی از دیدگاه سایر کادر درمانی, نظیر پزشکان و ماماها انجام گیرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  جوزی ارکوازی، ح.، و اشک تراب، ط.، و عباسی، م.، و دل پیشه، ع.، و منتی، ر.، و شهمیر، ل. (1392). بررسی عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام. اخلاق پزشکی, 7(23), 141-160. https://sid.ir/paper/195797/fa

  Vancouver: کپی

  جوزی ارکوازی حسن، اشک تراب طاهره، عباسی محمود، دل پیشه علی، منتی رستم، شهمیر لیلا. بررسی عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام. اخلاق پزشکی. 1392 [cited 2023January30];7(23):141-160. Available from: https://sid.ir/paper/195797/fa

  IEEE: کپی

  جوزی ارکوازی، ح.، اشک تراب، ط.، عباسی، م.، دل پیشه، ع.، منتی، ر.، شهمیر، ل.، 1392. بررسی عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام. اخلاق پزشکی, [online] 7(23), pp.141-160. Available: https://sid.ir/paper/195797/fa.