مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اخلاق پزشکی
سال:1390 | دوره:5 | شماره:15
صفحه شروع:105 | صفحه پایان:146

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

742

دانلود:

211

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جنین شناسی جدید با تاکید بر زیست شناسی سلول های بنیادی و موضوعات اخلاقی آن

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 146

چکیده

 پیشرفت های اخیر در قلمرو مباحث جنین شناسی, زیست شناسی تکوینی و به خصوص در زمینه سلول های بنیادی فواید متنوع و وسیعی را بر روی جامعه انسانی گشوده است. در حالی که بعضی از اشکال کاربرد شبیه سازی و سلول های بنیادی در شروع کار ممنوع شدند, اما هم اکنون به وسیله بسیاری از دانشمندان علم اخلاق پذیرفته شده اند تا با ملاحظاتی مورد استفاده قرار گیرند. با وجود این, موضوعات اخلاقی در زمینه کاربرد سلول های بنیادی هنوز بیشترین نگرانی را نه تنها در بین اخلاق دانان, بلکه در میان زیست شناسان, علمای مذهبی, دولتمردان و سیاست مداران ایجاد کرده است. در این مقاله موضوعات متنوعی از جنین شناسی جدید از جمله زیست شناسی سلول های بنیادی و منابع متعددی از سلول های بنیادی پرتوان که هم اکنون به کار گرفته می شوند, یا پیشنهاد به کارگیری آن داده شده است مرور خواهد شد. هدف اصلی این پیشنهادات جلوگیری از تخریب جنین, که مهم ترین انتقاد بر تحقیق در زمینه سلول های بنیادی است می باشد. در این مقاله همچنین اشاره می شود که جدا از موضوع اخلاقی اغلب فناوری هایی که در خدمت حفظ جنین های انسانی است مطمئن و عملی نیستند مگر اینکه به خوبی روی حیوانات آزمایش شوند و در مراحل تحقیقاتی پیش کلینیکی مورد ارزیابی قرار گیرند. بخش دوم این مقاله درباره محدودیت های منابع, پیچیدگی فناوری و گرایش یک طرفه تحقیق روی آن دسته از سلول های بنیادی است که اغلب مربوط به جنس ماده است تا نر, صرف نظر از اینکه این موضوع به نفع یا ضرر آنها تفسیر گردد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.