مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اخلاق پزشکی | سال:1393 | دوره:8 | شماره:29 | صفحه شروع:145 | صفحه پایان:170

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

452

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به سزارین در زنان باردار

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 170

چکیده

 جامعه سالم و موفق در گرو داشتن مادرانی سالم و آگاه است. در این میان انتخاب نوع زایمان در حفظ سلامتی مادران نقش بسیار ارزنده ای دارد. زنان را باید آزاد گذاشت که در طول بارداری و زایمان به انتخاب های آگاهانه دست بزنند. نقش پزشک فقط کمک به زن است نه این که او را کنترل کند و به جای او تصمیم بگیرد. بنابر اصول کلی اخلاق پزشکی در راستای احترام به حق استقلال اشخاصی که خود قادر به تصمیم گیری هستند, کادر پزشکی باید تمامی اطلاعات لازم را در اختیار بیماران قرار داده تا آنان بتوانند آزادانه و آگاهانه برای خویش تصمیم بگیرند. همچنین کادر درمانی باید در معالجه و درمان بیماران, اصل «ارزیابی خطرها و فواید» روش درمانی و برقراری تعادل بین این دو را رعایت نمایند. سزارین یک نوع زایمان است که در سال های اخیر توجه بسیاری از زنان باردار را, بدون آگاهی از نحوه و عواقب آن به خود جلب نموده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی گرایش زنان به سزارین انتخابی در سال های اخیر انجام گرفته است. روش تحقیق نیز به صورت پیمایشی است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران بالغ بر 200 نفر زن برآورد شد. جامعه آماری شامل زنان باردار سه ماهه سوم باردای مراجعه کننده به بیمارستان های منطقه یک تهران است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد, تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح (آمار توصیفی و آمار استنباطی) صورت گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که بین انتخاب سزارین با آگاهی از عوارض سزارین, تشویق پزشکان, ترس از زایمان طبیعی, الگو برداری, حفظ زیبایی بدن, طبقه اقتصادی و اجتماعی زنان ارتباط معنی داری وجود دارد, بین انتخاب سزارین با آگاهی از فواید زایمان طبیعی و کمرنگ شدن وظایف مادری ارتباط معناداری وجود ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID