video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

600

دانلود:

252

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر سد شهید رجایی بر تنوع و تمایز ژنتیکی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه تجن ساری با استفاده از انگشت نگاری RAPD

صفحات

 صفحه شروع 211 | صفحه پایان 222

چکیده

 این مطالعه به منظور بررسی تنوع و تمایز سیاه ماهی در رودخانه تجن ساری که سد شهید رجایی در آن احداث گردیده, طراحی شده است. در مجموع 66 قطعه ماهی که 35 قطعه آن مربوط به ایستگاه بالا دست و 31 قطعه آن مربوط به ایستگاه پایین دست سد شهید رجایی بود, توسط دستگاه الکتروشوکر, صید و پروفیل DNA این ماهی توسط مارکر RAPD ثبت گردید. از بین 10 پرایمر 10 نوکلئوتیدی, تعداد 6 پرایمر با الگوی نواری تکرار پذیر انتخاب شد. در مجموع 89 نوار پلی مورف (نشانگر) به دست آمد که دامنه قطعات تکثیری بین 1000-50 bpمتغیر بود. نتایج مطالعات ژنتیکی توسط مارکر RAPD نشان داد که میانگین فاصله ژنتیکی این دو جمعیت که بر اساس ماتریکس تشابه و ضریب جاکارت محاسبه شد, 0.487 می باشد و از آنجا که مرز تعیین گونه و زیر گونه فاصله ژنتیکی 0.5 می باشد, استنتاج شد که این دو جمعیت تا حد بسیار بالایی از یکدیگر انشقاق یافته اند. نتایج حاصل از آنالیز مولفه های اصلی مختصات(PCOA)  نیز توانست این دو جمعیت را از یکدیگر متمایز نماید. رسم دندروگرام UPGMA بر اساس ضریب جاکارت نشان داد که این دو جمعیت از یکدیگر متمایز است. با توجه به نتایج این بررسی بیان می شود که انگشت نگاری RAPD روشی مناسب برای تعیین تمایز ژنتیکی سیاه ماهی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  انوری فر، حسین، فرحمند، حمید، نعمت الهی، محمدعلی، رحمانی، حسین، کرمی، محمود، و خلیلی، بیتا. (1389). اثر سد شهید رجایی بر تنوع و تمایز ژنتیکی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه تجن ساری با استفاده از انگشت نگاری RAPD. محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران)، 63(3)، 211-222. SID. https://sid.ir/paper/195125/fa

  Vancouver: کپی

  انوری فر حسین، فرحمند حمید، نعمت الهی محمدعلی، رحمانی حسین، کرمی محمود، خلیلی بیتا. اثر سد شهید رجایی بر تنوع و تمایز ژنتیکی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه تجن ساری با استفاده از انگشت نگاری RAPD. محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران)[Internet]. 1389؛63(3):211-222. Available from: https://sid.ir/paper/195125/fa

  IEEE: کپی

  حسین انوری فر، حمید فرحمند، محمدعلی نعمت الهی، حسین رحمانی، محمود کرمی، و بیتا خلیلی، “اثر سد شهید رجایی بر تنوع و تمایز ژنتیکی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه تجن ساری با استفاده از انگشت نگاری RAPD،” محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران)، vol. 63، no. 3، pp. 211–222، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/195125/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی