Start: 1/31/2023 11:48:19 PMEnd: 1/31/2023 11:48:19 PM >> 529

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

123

دانلود:

60

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی برخی واکنش های فیزیولوژیکی گونه های برگ نو و کاج به تنش ریزگردها

صفحات

 صفحه شروع 1027 | صفحه پایان 1039

چکیده

 افزایش ریزگردها در سال های اخیر اثرات قابل توجهی روی بسیاری از خصوصیات فیزیولوژی و مورفولوژی گونه های گیاهی داشته است. هدف اصلی این مطالعه تعیین تحمل گونه های کاج و برگ نو به تنش گرد و غبار است. دو گونه کاج و برگ نو با سه تکرار در طول یک ماه به ترتیب مقدار غبار ریزشی یک, دو و چهار گرم بر سانتی متر مربع با دستگاه شبیه ساز غبار به نهال های تیمار تزریق شد. پس از پایان هر دوره غباردهی قندمحلول (Kochert), پرولین (bates) و کلروفیل (Lichtenthalar) نهال های تیمار و شاهد اندازه گیری شد. از اسکنر میکروسکوپ الکترونیکی برای تعیین موقعیت گرد و غبارها روی سطوح برگ های برگ نو و کاج استفاده شده است. نتایج اندازه-گیری ها نشان داد, قندمحلول و پرولین در دو گونه تغییری نداشته است. علی رغم افزایش غبار, مقدار کلروفیل نیز در کاج معنی دار نشد اما گیاه برگ نو برای جبران کاهش جذب نوری مقدار کلروفیل خود را افزایش داده است. از سوی دیگر برگ نو برای پاسخ به تنش ریزگردها قندمحلول و پرولین خود را صرف افزایش تعداد برگ و طول ساقه کرده است. همچنین نتایج نشان می دهد بدلیل عدم تاثیر غبار بر کاج, این گیاه برای مناطقی با غلظت بالای غبار پیشنهاد می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی