video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

664

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی روند تکامل Heterodera schachtii در ریشه چهار رقم کلزا

صفحات

 صفحه شروع 54 | صفحه پایان 61

چکیده

 به منظور بررسی میزبانی گیاه کلزا نسبت به نماتود مولد سیست چغندر قند Heterodera schachtii روند تکامل سنین مختلف لاروی این نماتود تا تشکیل سیست در ریشه چهار رقم کلزا در شرایط گلخانه مورد آزمایش قرار گرفت. بدین منظور ارقام k.16,Globra,Tqwer با 1200 لارو سن دوم تلقیح گردیدند. به فاصله هر سه روز یکبار جمعیت نماتود در ریشه ها بررسی شد و جمعیت نهایی, 67 روز پس از تلقیح نماتود تعیین گردید. نتایج نشان داد که هر چهار رقم کلزا میزبان نماتود مولد سیست چغندر بوده و لاروها قادر به تشکیل سنین مختلف لاروی و تولید ماده بارور شدند. نفوذ سن دو در ریشه ها طی 18 روز ادامه داشته و لارو سن سه از روز ششم و لاروسن چهار از روز 12 در ریشه ها نمایان شدند و نرهای بالغ در خاک و ماده های شیر بارور در بافت گیاه پس از 21 روز مشاهده گردیدند. فاکتور تولیدمثل در همه ارقام از یک بیشتر بود. همچنین تعداد سیست و جمعیت تخم و لارو در رقم k.16 بیش از بقیه و حدود سه برابر Tower و Cobra بود, هر چند تفاوتها معنی دار نبودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ابوترابی، المیرا، و فاطمی، صدیق. (1381). بررسی روند تکامل Heterodera schachtii در ریشه چهار رقم کلزا. پژوهش و سازندگی، 15(4-3 (پی آیند 57-56) در زراعت و باغبانی)، 54-61. SID. https://sid.ir/paper/19490/fa

  Vancouver: کپی

  ابوترابی المیرا، فاطمی صدیق. بررسی روند تکامل Heterodera schachtii در ریشه چهار رقم کلزا. پژوهش و سازندگی[Internet]. 1381؛15(4-3 (پی آیند 57-56) در زراعت و باغبانی):54-61. Available from: https://sid.ir/paper/19490/fa

  IEEE: کپی

  المیرا ابوترابی، و صدیق فاطمی، “بررسی روند تکامل Heterodera schachtii در ریشه چهار رقم کلزا،” پژوهش و سازندگی، vol. 15، no. 4-3 (پی آیند 57-56) در زراعت و باغبانی، pp. 54–61، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/19490/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )