مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران) | سال:1389 | دوره:63 | شماره:1 | صفحه شروع:53 | صفحه پایان:61

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

182

دانلود:

97

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ویژگی های زیست فنی گونه انجیلی به منظور بهره گیری در زیست مهندسی (بررسی موردی: بخش پاتم، جنگل خیرود)

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 61

چکیده

 پوشش گیاهی با افزایش مقاومت برشی خاک, باعث مسلح سازی و در نتیجه افزایش پایداری دامنه می شود. میزان مسلح سازی ریشه ها به تراکم و مقاومت کششی نظام و ساختار ریشه گیاهان بستگی دارد. این پژوهش به بررسی ویژگی های زیست فنی نظام و ساختار ریشه انجیلی می پردازد. برای برآورد نسبت سطح ریشه به خاک و شمار و پراکنش ریشه ها در افق های مختلف, از روش دیواره نیمرخ بهره گیری و شمار و قطر کلیه ریشه ها در هر افق اندازه گیری شدند. سپس آزمایش مقاومت کششی بر روی نمونه ریشه ها انجام گرفت. نتایج نشان دادند که به طور کلی تراکم و شمار ریشه ها با افزایش عمق کاهش می یابد. بیشترین شمار و نسبت سطح ریشه, در 10 سانتیمتر اول خاک و بیشینه عمق آن ها 65 سانتیمتر می باشد. مقاومت کششی ریشه ها با افزایش قطر به صورت تابع توانی کاهش می یابد و میانگین آن برابر با 29.34±1.5 مگاپاسکال می باشد. در ادامه با بهره گیری از این نتایج, میزان مسلح سازی محاسبه شد. کمینه و بیشینه مسلح سازی به ترتیب 1.65 و 44.90 کیلوپاسکال برآورد شد. نتایج این پژوهش می تواند به منظور بهره گیری کاربردی در زیست مهندسی خاک مورد بهره گیری قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID