مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

189

دانلود:

121

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خاصیت ضد میکروبی نانو کامپوزیت کیتوزان -TiO2 و به کارگیری آن روی گاز استریل بیمارستانی

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 72

چکیده

 زمینه و هدف: در این تحقیق تشکیل نانو کامپوزیت کیتوزان TiO2 - و اثر ضد میکروبی این نانو کامپوزیت روی باکتری های اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس ارئوس ارزیابی شد.روش بررسی: برای ارزیابی نتایج از تصاویر میکروسکوپ های الکترونی اسکنینگ SEM و ترانس میشنTEM , طیف IR و UV visible استفاده شد و چگالی نوری (OD) نمونه ها نیز توسط دستگاه طیف سنج نوری اندازه گیری شد. سپس اثر این نانو کامپوزیت روی گاز استریل در مجاورت باکتری های فوق در محیط کشت جامد مولر هینتون آگار و مایع TSB بررسی شد.یافته ها: نانو کامپوزیت کیتوزان TiO2 - با ترکیب کیتوزان به غلظت 4MG/ML و تیتانیوم دی اکسید به غلظت 52 تشکیل شد و در انتها مشاهده گردید که این نانوکامپوزیت نزدیک به %100 از رشد باکتری ها جلوگیری کرده و در حضور این ماده هیچ باکتری رشد پیدا نکرد.نتیجه گیری: نانو کامپوزیت کیتوزان TiO2 - در محیط کشت و روی گاز میتواند برای کنترل باکتریهای بیماریزا مفید باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی