مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

839

دانلود:

286

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استخراج سریع DNA ژنومی استافیلوکوکوس اورئوس توسط دترجنت های رخشویی و ارزیابی کارایی این DNA در انجام فرایندهای پائین دستی با استفاده از PCR

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 42

چکیده

 زمینه و هدف: جداسازی DNA ژنومی از سلول های باکتریایی از جمله فرایندهایی است که به طور معمول در اکثر آزمایشگاه های بیولوژیک انجام می گیرد و لذا برای آن روش های گوناگونی به صورت دستی و استفاده از کیت ارایه شده است, اما این روش ها ممکن است وقت گیر و هزینه بر باشند. در این مقاله جهت دستیابی به روشی سریع و کم هزینه استخراج DNA ژنومی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از تعدادی از برندهای دترجنت های رختشویی موجود در ایران مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: برندهای تاژ از نوع 5 آنزیم و برند سافتلن از نوع 3 آنزیم, برندهای دریا و پاک فاقد آنزیم در غلظت های 5, 10, 20, 40, 80 میلی گرم در لیتر مورد استفاده قرار گرفتند. در ادامه جهت بررسی کارایی DNA استخراج شده در انجام فرایندهای پایین دستی, تست PCR اختصاصی برای ژن femA موجود در ژنوم باکتری استافیلوکوکوس اورئوس انجام گرفت.یافته ها: بررسی DNA استخراج شده توسط غلظت های مختلف برندهای مورد آزمایش نشان داد که محصول بدست آمده با استفاده از غلظت 40mg/lit پودر برند تاژ و سافتلن, دارای مناسب ترین نتیجه از نظر دو شاخص غلظت (µg/ml) و خلوصDNA (A260/A280)  می باشد که قابل مقایسه با نمونه های بدست آمده از روش دستی و کیت است. این شاخص ها به ترتیب 387.5 و 1.88 (تاژ), 254.1 و 2.80 (سافتلن), 396.6 و 1.95 (دستی) و 423.3 و 2.2 (کیت) بود. در ادامه نتایج PCR انجام گرفته با استفاده از این DNA ها نشان داد که استخراج ژنوم با استفاده از دترجنت های رخشویی هیچ تاثیری بر روی کارایی آن به منظور استفاده در فرایندهای پایین دستی ندارد.نتیجه گیری: از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که از غلظت های مناسب دترجنت های رخشویی می توان به منظور استخراج DNA ژنومی با راندمان مشابه روش های استخراج دستی و کیت استفاده نمود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی