مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم آزمایشگاهی (Medical Laboratory Journal) | سال:1391 | دوره:6 | شماره:1 | صفحه شروع:27 | صفحه پایان:34

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

451

دانلود:

106

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آلودگی به انگل های روده ای در عرضه کنندگان مواد غذایی در شهر گرگان

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 34

چکیده

 زمینه و هدف: عرضه کنندگان مواد غذایی در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی می توانند نقش مهمی در انتقال انگل های روده ای داشته باشند. یکی از مهمترین راه ها برای کاهش آلودگی اقدام به انجام آزمایشات لازم و معاینه پزشکی افرادی است که در تهیه و توزیع مواد غذایی نقش دارند تا با شناسایی آنها امکان گسترش و سرایت آلودگی کاهش یابد. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع انگل های روده ای در عرضه کنندگان مواد غذایی شهر گرگان طی سال 1389 می باشد.روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی مقطعی و بصورت انتخاب تصادفی روی 500 نفر از افراد شاغل در حرفه های مختلف عرضه کننده مواد غذایی صورت گرفت. پس از پر کردن برگه های پرسشنامه از هر فرد دو نمونه مدفوع گرفته شد و از دو روش شناورسازی در محلول آب نمک اشباع 30%, و روش مستقیم برای تشخیص آلودگی استفاده شد.یافته ها: شیوع آلودگی انگل های روده ای در افراد آزمایش شده 6% بود. بیشترین میزان آلودگی, متعلق به ژیاردیا لامبلیا در 17 (3.4%) نفر و کمترین فراوانی مربوط به هیمنولپیس نانا در 3 (0.6) نفر بود. بیشترین آلودگی در گروه سنی 60-51 سال (11.8%) و افراد با سواد خواندن و نوشتن (7.4%) مشاهده شد. بیشترین میزان آلودگی مربوط به کارکنان قصابی (25%) و کمترین آن مربوط به افراد آبدارچی که فاقد آلودگی انگلی بودند گزارش گردید.نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که آلودگی انگل های روده ای به ویژه تک یاخته های بیماری زا از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است, بنابراین توجه به وضعیت بهداشتی این افراد و نقشی که در انتشار آلودگی در جامعه دارند, دارای اهمیت می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID