مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم آزمایشگاهی (Medical Laboratory Journal) | سال:1392 | دوره:7 | شماره:1 | صفحه شروع:12 | صفحه پایان:16

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

210

دانلود:

70

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاهش سطح سرمی منیزیم در بیماران دیابتی نوع 2

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 16

چکیده

 زمینه و هدف: برخی از مطالعات نشان دهنده ارتباط بین کاهش سطح منیزیم سرم با مقاومت انسولینی در افراد با دیابت نوع 2 می باشند. مطالعه حاضر به منظور بررسی سطح سرمی منیزیم در بیماران دیابتی نوع 2 و مقایسه آن با افراد غیر دیابتی طراحی و انجام شد.روش بررسی: 35 نفر از افراد دیابتی نوع 2 و 35 نفر از گروه کنترل از بین افراد مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام علی (ع) شهرستان اندیمشک که دارای سن بالاتر از 35 سال بودند, به طور تصادفی انتخاب شدند.یافته ها: میزان Mg در گروه دیابتی نوع 2 و گروه غیر دیابتی به ترتیب 0.27±1.33 و 0.21±1.62 میلی گرم در دسی لیتر به دست آمد که اختلاف موجود از نظر آماری معنی دار بود p<0.001)). در افراد دیابتی نوع 2, یک ارتباط معنی دار معکوس بین سطح سرمی گلوکز خون ناشتا و Mg به دست آمد, در حالی که در این بیماران, هیچ گونه ارتباط معنی دار آماری بین Mg از متغیرهای تری گلیسرید,کلسترول و HDL مشاهده نشد. در گروه افراد غیر دیابتی, بین کلسترول و Mg ارتباط معنی دار آماری معکوس مشاهده شد. این گروه, بین Mg با دیگر متغیرها, ارتباطی مشاهده نشد.نتیجه گیری: در افراد دیابتی با افزایش میزان گلوکز خون ناشتا, سطح سرمی منیزیم به طور معنی داری کاهش یافته و همچنین سطح سرمی منیزیم در این بیماران نیز به طور معنی داری پایین تر از افراد غیر دیابتی بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID