video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

656

دانلود:

66

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از بینی کارکنان بخش جراحی بیمارستان شهید رجائی تنکابن

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 39

چکیده

 زمینه و هدف: استافیلوکوک اورئوس یکی از عوامل مهم عفونت های بیمارستانی است. به طور معمول30-25  درصد از افراد سالم جامعه ناقل این باکتری در بخش پیشین حفره بینی خود هستند. پزشکان, پرستاران و کارکنان بخش های مختلف بیمارستانی به ترتیب 50, 70 و 90 درصد ناقل این باکتری هستند لذا می توانند موجب انتقال آلودگی به بیماران بستری شده شوند. ظهور سویه های استاف اورئوس مقاوم به انتی بیوتیک های مختلف به ویژه سویه های مقاوم به متی سیلین و ونکومایسین مشکلات فراوانی را در درمان عفونت های حاصل از این ارگانیسم ها ایجاد کرده است. هدف از این مطالعه تعیین میزان فراوانی حاملین استافیلوکوک اورئوس والگوی مقاومت آنها در میان پرسنل درمانی بخش جراحی بیمارستان شهید رجایی تنکابن بوده است.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – مقطعی تعداد 120 نفر از پرسنل درمانی بخش جراحی این بیمارستان با نمونه گیری از بینی و کشت نمونه ها در محیط های انتخابی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس مقاومت آنتی بیوتیکی نمونه های استافیلوکوک جدا شده به روش آنتی بیوگرام و دیسک دیفیوژن مطابق با روش استاندارد CLSI بررسی شدند.یافته ها: 34 نفر (33.28%) حامل استافیلوکوک اورئوس در بینی بودند. 12 نفر بالای 30 سال و 24 نفر زیر 30 سال داشتند. بر اساس نتایج آنتی بیوگرام, 1.97 درصد سویه ها به جنتامیسین و کوتریموکسازول, 1.94 درصد به سیپروفلوکساسین, 2.88 درصد به ونکومایسین و 6.20 درصد به متی سیلین حساس بودند. 100 درصد نمونه ها به آمپی سیلین, 1.97 درصد به پنی سیلین و 2.88 درصد به آموکسی سیلین مقاومت نشان دادند. 4 مورد از ایزوله ها نیزهم به متی سیلین و هم به ونکومایسین مقاوم بودند.نتیجه گیری: در این مطالعه طیف سویه های مقاوم و حساس استافیلو کوک ارئوس به بعضی از آنتی بیوتیک ها مشابه مطالعات دیگر بود ولی افزایش هشدار دهنده ای در میزان MRSA و موارد غیر حساس به ونکومایسین دیده شد. میزان اثربخشی پنی سیلین, آموکسی سیلین و آمپی سیلین همچنان بر روی نمونه های استاف اورئوس بسیار پایین بود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی