مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: راهبرد دفاعی
سال:1392 | دوره:11 | شماره:41
صفحه شروع:127 | صفحه پایان:162

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

441

دانلود:

156

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین عوامل موثر ژئوپلیتیکی امارات متحده عربی و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا. ایران (با تاکید بر امنیت سواحل استان هرمزگان)

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 162

چکیده

 عدم توجه به مزیت ها و محدودیت های ژئوپلیتیکی هر کشوری مانع از شناخت دقیق نقاط قوت, ضعف, تهدیدها و فرصت های بالقوه و بالفعل می گردد که ممکن است کشور را در بهره گیری و استفاده به موقع از نقاط قوت و فرصت ها, ناتوان و در برابر نقاط ضعف و تهدیدها, آسیب پذیر نماید. در این پژوهش, تلاش گردیده است تا با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی, ضمن ارائه پاسخ به پرسش ها و اثبات فرضیه های تحقیق مبنی بر شناسایی و تبیین عوامل موثر ژئوپلیتیکی امارات که با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد طبیعی, انسانی, اقتصادی, سیاسی داخلی, سیاسی بین المللی و نظامی مرتبط می باشند و همچنین با تعیین نقش و تاثیر کارکردهای متفاوت این عوامل در قالب فرصت و تهدید, گام موثری در راستای استفاده بهینه از فرصت ها و کاهش تهدیدهای موجود برای ارتقای امنیت ملی کشور با تاکید بر امنیت سواحل استان هرمزگان برداشته شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.