video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

812

دانلود:

224

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان گچساران در سال تحصیلی 89-1388

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 106

کلیدواژه

چکیده

 مقدمه: سلامت انسان ها و در نتیجه سلامت جامعه, نقش موثری در توسعه و توانمندی جامعه دارد. سلامت, محور توسعه است و سطح سلامتی جامعه نیز از توسعه یافتگی آن تاثیر می پذیرد.هدف: هدف این پژوهش, بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان گچساران در سال تحصیلی 1388 می باشد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد. در این مطالعه تعداد 1000 دانش آموز پسر 14-12 ساله که در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان گچساران مشغول به تحصیل بودند, به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه و برگه ثبت مشاهدات بود. جمع آوری داده ها از طریق مراجعه به مدارس و بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان, تکمیل پرسش نامه توسط دانش آموزان و تکمیل برگه ثبت مشاهدات توسط پژوهشگر بر اساس مشاهده انجام شد, که جهت معاینه از ابزارهایی مانند: متر, ترازو, چارت اسنلن, دیاپازون, آبسلانگ, چراغ قوه و دستکش یک بار مصرف استفاده گردید.نتایج: نتایج حاصل نشان داد که میانه وزن و قد پسران در تمام گروه های سنی, از میانه استاندارد رشد پایین تر بود. به طور کلی وزن 4.6 درصد از دانش آموزان پایین تر از صدک سوم, 29.2 درصد بین صدک سوم تا پنجاهم, 54.3 درصد بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم و 11.9 درصد آن ها بالاتر از صدک نود و هفتم قرار گرفته اند و به طور کلی قد 3.2 درصد از دانش آموزان پایین تر از صدک سوم, 32.6 درصد بین صدک سوم تا پنجاهم, 52.3 درصد بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم و 11.9 درصد آن ها بالاتر از صدک نود و هفتم قرار گرفته اند. از نظر وضعیت بینایی, 25.8 درصد از آزمودنی ها, حداقل یک چشم دارای حدت بینایی کمتر از 0.9 داشتند. در رابطه با وضعیت شنوایی, 8.4 درصد دانش آموزان دچار کاهش شنوایی بودند. از نظر دندانی, 72 درصد دارای پوسیدگی بودند. هم چنین اسکولیوزیس, کیفوزیس و لوردوزیس به ترتیب در 6.8 درصد, 2.4 درصد و 3.9 درصد از دانش آموزان دیده شدند و تنها بین میزان تحصیلات پدر و میانگین تعداد فرزندان خانواده با دی ام اف تی, رابطه همبستگی وجود داشت.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش, لزوم توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان, بهداشت تغذیه و ورزش, سلامت بینایی, شنوایی و دستگاه اسکلتی در نزد دانش آموزان را نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قربانی بیرگانی، علیرضا، و قلی زاده، لیدا. (1388). بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان گچساران در سال تحصیلی 89-1388. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 5(2 (پیاپی 18))، 99-106. SID. https://sid.ir/paper/194292/fa

  Vancouver: کپی

  قربانی بیرگانی علیرضا، قلی زاده لیدا. بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان گچساران در سال تحصیلی 89-1388. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد[Internet]. 1388؛5(2 (پیاپی 18)):99-106. Available from: https://sid.ir/paper/194292/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا قربانی بیرگانی، و لیدا قلی زاده، “بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان گچساران در سال تحصیلی 89-1388،” مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، vol. 5، no. 2 (پیاپی 18)، pp. 99–106، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/194292/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی