video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,190

دانلود:

222

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر متقابل روزه داری و تمرین با وزنه روی برخی از عوامل هماتولوژی

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 108

چکیده

 مقدمه: تاثیر فیزیولوژیک روزه داری در ورزشکاران مورد توجه پژوهشگران بوده و نتایج متفاوتی نیز حاصل شده است. در پژوهش های انجام شده تاثیر تمرین بر عوامل خونی, مایعات و الکترولیت ها بررسی شده است به طوری که حجم پلاسما کاهش و غلظت خون و الکترولیت ها افزایش می یابد.هدف: هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر تمرین با وزنه بر عوامل هماتولوژی در شرایط روزه داری و غیر روزه داری بوده است.مواد و روش ها: جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بودند که از بین داوطلبان, 15 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. سه روز قبل از ماه رمضان و یک نوبت نیز روز بیست و هفتم ماه رمضان (قبل و بعد از تمرین), آزمایش های لازم انجام گردید. برنامه تمرینی به صورت یک جلسه تمرین با وزنه انجام شد. برای تحلیل داده ها از آنالیز واریانس دو عاملی (آزمون (F در حد آلفا 5 درصد استفاده گردید.نتایج: الف) روزه داری اثر معنی داری بر وزن بدن, قندخون, هموگلوبین, هماتوکریت, گلبول های قرمز, پلاکت ها و گلبول های سفید خون دارد. ب) تمرین اثر معنی داری بر وزن بدن, هموگلوبین, هماتوکریت, گلبول های قرمز, پلاکت ها و گلبول های سفید دارد اما اثر معنی داری بر قند خون ندارد. ج) روزه داری و تمرین اثر متقابل معنی داری بر وزن بدن, قند خون, پلاکت ها و گلبول های سفید داشته و اثر معنی داری بر هموگلوبین, هماتوکریت و گلبول های قرمز ندارد.نتیجه گیری: تمرین در شرایط روزه داری به دلیل کاهش آب بدن احتمالا می تواند تغییرات بیشتری را در عوامل هماتولوژیک ایجاد نماید اما این تغییرات در مورد قندخون بارزتر است. لذا توصیه می شود برای جلوگیری از مشکلات کاهش قند, شدت تمرین در شرایط روزه داری, کمتر از حد معمول باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رمضان پور، محمدرضا، محمدخانی، جواد، فهیم دوین، حسن، و رضایی، جواد. (1389). تاثیر متقابل روزه داری و تمرین با وزنه روی برخی از عوامل هماتولوژی. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 6(2 (پیاپی 22))، 97-108. SID. https://sid.ir/paper/194264/fa

  Vancouver: کپی

  رمضان پور محمدرضا، محمدخانی جواد، فهیم دوین حسن، رضایی جواد. تاثیر متقابل روزه داری و تمرین با وزنه روی برخی از عوامل هماتولوژی. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد[Internet]. 1389؛6(2 (پیاپی 22)):97-108. Available from: https://sid.ir/paper/194264/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا رمضان پور، جواد محمدخانی، حسن فهیم دوین، و جواد رضایی، “تاثیر متقابل روزه داری و تمرین با وزنه روی برخی از عوامل هماتولوژی،” مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، vol. 6، no. 2 (پیاپی 22)، pp. 97–108، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/194264/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی