video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

799

دانلود:

407

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراوانی و علل نارسایی کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های وی‍‍ژه

صفحات

 صفحه شروع 215 | صفحه پایان 220

چکیده

 مقدمه: نارسایی حاد کلیه یک اختلال شایع در نوزادان بستری در مرکز مراقبت های ویژه می باشد. در بیشتر نوزادان نارسایی کلیه با عوامل مستعد کننده ای مثل سپسیس, نارسایی قلبی, آسفیکسی پری ناتال و نارس بودن همراهی دارد. شیوع نارسایی کلیه در نوزادان نسبتا بالا بوده و عدم تشخیص و درمان به موقع آن نوزادان را در آینده با عوارض جبران ناپذیری مواجه می سازد.هدف: هدف از این مطالعه بررسی شیوع و علل نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه است تا با شناخت عوامل خطرساز, از بروز و پیشرفت نارسایی کلیه کاسته شود.مواد و روش ها: در این مطالعه پرونده 2400 نوزاد بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان 22 بهمن مشهد در طی 5 سال بررسی گردید. از این تعداد 50 نوزاد معیارهای نارسایی حاد کلیه را دارا بودند. میزان کراتینین سرم نوزادان و حجم ادرار آن ها با اعداد استاندارد مقایسه گردید و در انتها نتایج توسط نرم افزارهای آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 0.05≥P معنی دار تلقی گردید.نتایج: در این مطالعه شیوع نارسایی حاد کلیه 2.1 درصد بوده است. شیوع نارسایی کلیه در نوزادان پسر 2.3 درصد و در نوزادان دختر 1.8 درصد بوده است. اختلاف از نظر آماری معنی دار نبوده است (0.093=P). از بین 50 نوزاد مورد مطالعه که مبتلا به نارسایی حاد کلیه بودند, 18 نوزاد نارسایی کلیه درونزاد (36%), 31 نوزاد مبتلا به نارسایی پیش کلیوی (62%) و 1 نوزاد دچار نارسایی کلیه از نوع انسدادی (2%) بودند. در این مطالعه شایع ترین علل نارسایی حاد کلیه به ترتیب دهیدراتاسیون (28%), سندرم زجر تنفسی نوزادی (18%), ایکتر و خوب شیر نخوردن (16%), آسفیکسی (16%) و عفونت (14%) بوده است.نتیجه گیری: نارسایی پیش کلیوی ناشی از کم آبی و خوب شیر نخوردن شایع ترین علت نارسایی حاد کلیه در نوزادان است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ملک، عبدالرضا، خزاعی، محمودرضا، افضلی، نرگس، و ملک، نیلوفر. (1388). فراوانی و علل نارسایی کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های وی‍‍ژه. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 5(4 (پیاپی 20))، 215-220. SID. https://sid.ir/paper/194249/fa

  Vancouver: کپی

  ملک عبدالرضا، خزاعی محمودرضا، افضلی نرگس، ملک نیلوفر. فراوانی و علل نارسایی کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های وی‍‍ژه. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد[Internet]. 1388؛5(4 (پیاپی 20)):215-220. Available from: https://sid.ir/paper/194249/fa

  IEEE: کپی

  عبدالرضا ملک، محمودرضا خزاعی، نرگس افضلی، و نیلوفر ملک، “فراوانی و علل نارسایی کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های وی‍‍ژه،” مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، vol. 5، no. 4 (پیاپی 20)، pp. 215–220، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/194249/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی