video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,252

دانلود:

258

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراوانی تیتر آنتی گلیادین و آنتی ترانس گلوتامیناز در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

صفحات

 صفحه شروع 203 | صفحه پایان 208

چکیده

 مقدمه: سندرم روده تحریک پذیر در 12-4 درصد افراد جامعه ما دیده می شود. از طرفی بیماری سلیاک در مطالعات قبلی در 4 درصد افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر دیده شده است. با توجه به این که غلات حاوی گلوتن از اجزای اصلی غذای ایرانی است, تشخیص سلیاک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر می تواند تاثیر به سزایی در نحوه درمان آن ها داشته باشد.هدف: هدف از این مطالعه تعیین فراوانی بیماری سلیاک در بیماران با سندرم روده تحریک پذیر بوده است.مواد و روش ها: پژوهش انجام شده یک مطالعه موردی شاهدی آینده نگر بوده است که بر روی 86 بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر که بر اساس معیارهای Rome II تشخیص داده شده بودند انجام و با گروه شاهد (افرادی که تمایل به چکاپ داشتند) مقایسه شدند. روش تشخیص سلیاک بر اساس روش سرولوژی و اندازه گیری تیتر آنتی گلیادین و آنتی ترانس گلوتامیناز از نوع IgG و IgA بوده است.نتایج: در گروه سندرم روده تحریک پذیر از مجموع 86 بیمار ارزیابی شده, 38 نفر (44.2%) مرد و 48 نفر(55.8%) زن بودند. میانگین سن این بیماران11.7 ±34 سال بوده است. از نظر سن و جنس بین گروه مورد و شاهد اختلاف معنی داری دیده نشد. نفخ, دفع گاز بیش از حد و دفع موکوس شایع ترین علایم سندرم روده تحریک پذیر بود. از علایم خطر 37 درصد از علایم شبانه و 32 درصد از کاهش وزن شاکی بودند. اندازه گیری آنتی گلیادین در 22 نفر (25%) تیتر بالا نشان داد که با گروه شاهد اختلاف آماری واضح داشت (P=0.0001, .(T=4.67 آنتی ترانس گلوتامیناز از نوع IgG در 2 نفر (2.3%) مثبت بود ولی نوع IgA در هیچ مورد مثبت نشد.نتیجه گیری: در بیماران دارای آنتی بادی ضد گلیادین بالا که علایم IBS دارند با توجه به احتمال بیماری سلیاک مخفی یا نهفته, بهتر است بیوبسی روده باریک برای تایید یا رد سلیاک انجام گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صفاری، احمد، خاک زاد، محمدرضا، مصطفوی، زهرا، فومنی، عباس، مشکات، مجتبی، و میرصدرایی، مجید. (1387). فراوانی تیتر آنتی گلیادین و آنتی ترانس گلوتامیناز در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 4(4 (پیاپی 16))، 203-208. SID. https://sid.ir/paper/194240/fa

  Vancouver: کپی

  صفاری احمد، خاک زاد محمدرضا، مصطفوی زهرا، فومنی عباس، مشکات مجتبی، میرصدرایی مجید. فراوانی تیتر آنتی گلیادین و آنتی ترانس گلوتامیناز در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد[Internet]. 1387؛4(4 (پیاپی 16)):203-208. Available from: https://sid.ir/paper/194240/fa

  IEEE: کپی

  احمد صفاری، محمدرضا خاک زاد، زهرا مصطفوی، عباس فومنی، مجتبی مشکات، و مجید میرصدرایی، “فراوانی تیتر آنتی گلیادین و آنتی ترانس گلوتامیناز در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر،” مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، vol. 4، no. 4 (پیاپی 16)، pp. 203–208، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/194240/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی