مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

653

دانلود:

218

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تدخینی عصاره هگزانی سه گونه اکالیپتوس (E. globules, Eucalyptus microtheca و E. camaldulensis) بر شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 55

چکیده

 مشکلات ناشی از مصرف آفت کش های شیمیایی و مصنوعی بر محیط زیست و انسان موجب گرایش به استفاده از آفت کش هایی با منشاء گیاهی و طبیعی برای کنترل آفات شده است. گیاه اکالیپتوس با دارا بودن خواص آفت کشی به عنوان یک گیاه بالقوه می تواند بدین منظور مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق اثر کشندگی عصاره هگزانی سه گونه اکالیپتوس Eucalyptus globules, E. microtheca و E. camaldulensis روی مراحل مختلف رشدی شپشه دندانه دارOryzaephilus surinamensis  مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش لارو و حشره کامل به مدت 24 ساعت در دمای 1±28 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65 درصد در معرض عصاره هگزانی اکالیپتوس قرار گرفتند و پس از محاسبه تلفات, مقادیر LC50 و LC90 محاسبه گردید. مقادیر LC50 عصاره هگزانی سه گونه اکالیپتوس E. microtheca, E. globules و E. camaldulensis به ترتیب 1507 و 1552 و 1608 میکرولیتر بر لیتر هوا برای مرحله حشره کامل و 2078 و 2172 و 2229 میکرولیتر بر لیتر هوا برای لارو برآورد گردید. بر اساس مقادیر به دست آمده, حشرات کامل نسبت به لاروها به عصاره هگزانی اکالیپتوس حساس تر بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فلاحی، مونا، حیدری، احمد، محرمی پور، سعید، ایمانی، سهراب، و معروف، عارف. (1392). اثر تدخینی عصاره هگزانی سه گونه اکالیپتوس (E. globules, Eucalyptus microtheca و E. camaldulensis) بر شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae. گیاه پزشکی، 5(1 (پیاپی 14))، 45-55. SID. https://sid.ir/paper/194014/fa

  Vancouver: کپی

  فلاحی مونا، حیدری احمد، محرمی پور سعید، ایمانی سهراب، معروف عارف. اثر تدخینی عصاره هگزانی سه گونه اکالیپتوس (E. globules, Eucalyptus microtheca و E. camaldulensis) بر شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae. گیاه پزشکی[Internet]. 1392؛5(1 (پیاپی 14)):45-55. Available from: https://sid.ir/paper/194014/fa

  IEEE: کپی

  مونا فلاحی، احمد حیدری، سعید محرمی پور، سهراب ایمانی، و عارف معروف، “اثر تدخینی عصاره هگزانی سه گونه اکالیپتوس (E. globules, Eucalyptus microtheca و E. camaldulensis) بر شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae،” گیاه پزشکی، vol. 5، no. 1 (پیاپی 14)، pp. 45–55، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/194014/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی